Forskning og innovation

Forskning og innovation rummer nogle af nøglerne til at løse de væsentlige globale samfundsudfordringer, vi står overfor, og understøtte styrkepositioner, vækst og arbejdspladser.

Forventningerne til at forskningen skal kunne bidrage til at løse samfundsudfordringer og understøtte vækst, er således stigende. Forventningerne til forskningsinfrastrukturen skærpes også. 

Det stigende behov for at forskningen bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer kommer til udtryk i aktuelle forskningsstrategier, der bl.a. sigter på at opbygge og målrette forskningskapaciteten inden for det grønne område og i innovationsprogrammer, der skal involvere små og mellemstore virksomheder i forsknings- og innovationsaktiviteter. Bestræbelsen på at understøtte den kommercielle udnyttelse af forskning gennem et tættere samspil mellem virksomheder og universiteter er som bekendt ikke ny. Men Danmark har trods dette et efterslæbnår det kommer til at udbrede deltagelsen i forsknings- og innovationssamarbejder til de små og mellemstore virksomheder.

De stigende krav til at forskningsinfrastrukturen skal understøtte udbyttet af forskningen kommer til udtryk ved, at digitaliseringen af forskningen øges og forskeres adgang til data skal forbedres. Forandringen der bl.a. indebærer en samtænkning af forskningsinfrastrukturen, indebærer store ændringer på institutionerne.

Kontaktpersoner

Oxford Research rådgiver vores kunder i Danmark og internationalt om at optimere udbyttet af forskningsprogrammer og udvikle forskningsinfrastrukturen med henblik på at understøtte de forskningsmæssige mål. Vi arbejder internationalt med forsknings- og innovationsområdet og har et indgående indblik i best practices, bl.a. gennem vores rammekontrakt med DG Research and Innovation under EU-Kommissionen.

Konkret omfatter vores ydelser:

  • Design af rammer for videnoverførsel og erhvervslivets adgang til at deltage i forskning og udvikling
  • Optimering af forskningsinfrastrukturen
  • Strategiske analyser og evalueringer, der kan øge værdien og effekten af forskningsprogrammer
Ydelser