Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft

Et velfungerende uddannelsessystem og stærke kompetencer blandt dets borgere er afgørende for at skabe et godt samfund. Derfor udgør uddannelses- og kompetenceområdet en hjørnesten i Oxford Researchs arbejde med at skabe viden til et bedre samfund.

Uddannelse er vejen til
aktive samfundsborgere

Gode uddannelser er centrale for at give børn, unge og voksne de kompetencer, der skal til for at blive aktive samfundsborgere med en stærk tilknytning til både arbejdsmarked og civilsamfund.

Et stærkt uddannelsessystem er elementært for, at de små børn, der starter i grundskolen, kan blive samfundsborgere med grundlæggende færdigheder til at klare sig i livet. Det er centralt for de unge, der via ungdoms- og erhvervsrettede uddannelser skal klædes på til at begå sig i samfundet og på arbejdsmarkedet. Og det er vigtigt for de erfarne borgere, der løbende skal opkvalificeres, så de i højere grad står rustet til fremtidens kompetencebehov.

Aktører på uddannelsesområdet har i mange år arbejdet inden for en økonomisk ramme, hvor ressourcerne i stigende grad skal prioriteres. Der er endvidere behov for viden om, hvordan indsatser virker, og hvordan man tilpasser uddannelsessystemerne, så de er fagligt, organisatorisk og økonomisk velfungerende. Parallelt med begrænsede ressourcer følger et stigende krav til uddannelsernes kvalitet, agilitet og anvendelighed på arbejdsmarkedet.

Offentlige aktører, uddannelsesinstitutioner og nøgleaktører, der agerer på uddannelsesområdet, har derfor i stigende grad behov for et styrket beslutningsgrundlag baseret på valide data, når de skal træffe beslutninger.

Kontaktpersoner

Sådan undersøger vi uddannelsesområdet

I Oxford Research har vi mange års erfaringer med at gennemføre analyser og evalueringer på uddannelsesområdet. Med afsæt i viden rådgiver vi aktører i uddannelsessystemet på tværs af stat, kommune, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer og uddannelsesinstitutioner om, hvordan udfordringer kan løses, og hvordan indsatser og ændringer kan implementeres på bedst mulig vis.

Vi arbejder særligt med analyser, evaluering og rådgivning inden for tre hovedfelter på uddannelsesområdet: Grundskolen, erhvervsrettede og videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelsessystemet og fremtidens kompetencer. Vores tilgang til uddannelsesanalyser og rådgivning er kendetegnet ved tre forhold.

Vi kombinerer dyb indsigt i uddannelsesområdet med domæneviden fra specifikke fagområder. På grundskoleområdet indebærer det, at vi kombinerer vores viden om grundskolen med faglig indsigt i fx udsathed, trivsel blandt børn og viden på sundhedsområdet. Blandt de erhvervsrettede og videregående uddannelser kombinerer vi ofte viden om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser med indsigt i arbejdsmarkedets kompetencebehov og erhvervslivets udfordringer.

Vi lægger vægt på brugen af mixed methods. Derfor foretrækker vi at kombinere dybe kvalitative data med hårde data fra eksempelvis kvantitativt baserede register- og benchmarkinganalyser, når vi skal forstå udfordringer og udvikle anbefalinger til nøgleaktører.

Vi anlægger et holistisk perspektiv i vores analyser og rådgivning. Derfor bestræber vi os på at indsamle data og inddrage viden fra alle de involverede og berørte aktørgrupper. Det kan fx være elever og studerende, ledelsen, fagpersonale og virksomheder. Både af etiske og kvalitetsmæssige hensyn og for at sikre, at den viden, vi genererer, kan implementeres blandt de aktører, der i sidste ende skal løfte udfordringen.

Ydelser