Oxford Research har i samarbejde med Syddansk Universitet evalueret LAG-ordningen under det danske landdistriktsprogram.

LAG-ordningen er en del af et omfattende EU-program for lokalsamfundsudvikling og støtter alt fra destillerier til grøn omstilling og social-økonomiske virksomheder. De 26 Lokale Aktions Grupper (LAG’er) i Danmark støtter lokale projekter ud fra deres kendskab til lokalområdets særlige udfordringer og løsninger. Evalueringen viser, at ordningen er et vigtigt bidrag lokalt og en af de få støtteordninger som har et decideret landdistriktsfokus.

Gennemførelsen af LAG-projekter er med til at styrke det enkelte lokalområdes identitet og bidrager både til erhvervsudvikling, rammevilkår, turisme og bosætning. LAG’erne er blevet vigtige knudepunkter i lokaludviklingen. En af de helt centrale resultater af LAG’ordningen er nye samarbejder og ideskabelse fortæller projektleder Jeppe Høst.

Der er efterhånden etableret et solidt kendskab til metoden og til dens gavnlige effekter i landdistriktsudvikling og Oxford Research’s evaluering har derfor fokuseret på de opnåede resultater i programperioden 2014-2020.

En registerbaseret analyse af de deltagende virksomheder peger på, at der er positive effekter for deltagerne. Kigger vi på de virksomheder som har eksisteret mindst tre år (og dermed ekskluderer nyetablerede virksomheder), finder vi en statistisk signifikant effekt på 0,49 årsværk et år efter tilsagn. To år efter tilsagn er det tilsvarende punktestimat på 0,56 årsværk, hvilke tyder på at effekterne fastholdes over tid. Der er dog mange usikkerheder i tallene som skal tages med forbehold.
Evalueringen påpeger også, at koordinatorerne spiller en vigtig rolle i at understøtte ordningen og vejlede ansøgere. En survey blandt støttemodtagere viser, at koordinatoren ofte er afgørende for gennemførslen og at de er med til at løfte ambitionsniveauet for projekterne.

Som noget nyt har LAG’erne i denne programperiode anvendt en ny ansøgnings- og udvælgelsesprocedure (PROMIS) som har bidraget til at ansøgninger og udvælgelse i højere grad spiller ind i LAG’ernes strategiske udviklingsplaner. På den måde er LAG’en både en lokalt orienteret støtteordning, med et godt kendskab til lokale behov og muligheder, og en strømlinet uddelingsmekanisme på tværs af landet.

Link til rapporten: https://oxfordresearch.dk/publications/evaluering-af-lag-leader-2014-2018/

Link til spørgeskemaundersøgelsen LAG/LEADER: https://oxfordresearch.dk/publications/surveyresultater-lag-leader/

Link til GIS Kort og yderligere materiale: https://oxfordresearch.dk/publications/lag-leader-2019-geografisk-oversigt/