Oxford Research, PWC og CEBR (CBS) har gennemført midtvejsevaluering af projektet “Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud” for Socialstyrelsen. I indsatsen afprøves redskaberne Mestringsskema og BVC med henblik på at forebygge vold på botilbud.

I projektet benyttes en helhedsorienteret tilgang, hvor der lægges vægt på at inddrage borgernes ressourcer og erfaringer med henblik på at styrke borgerens mestringsevne, følelse af egen kontrol og oplevelse af at blive inddraget og hørt. Som led heri skal projektet afprøve redskabet Mestringsskema, der er et systematisk dialogbaseret værktøj, der er udviklet til at forudsige vold og udadreagerende adfærd på kort sigt. Mestringsredskabet skal afprøves i kombination med det international anerkendte og validerede redskab Bröset Violence Checklist (BVC), der er udviklet med henblik på at forebygge vold i behandlingspsykiatrien.

Indsatsens formål er at bidrage til, at beboere og medarbejdere på botilbud kan føle sig trygge og blive bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd. Den primære målgruppe for indsatsen er borgere på botilbud med psykiske vanskeligheder og kognitive funktionsnedsættelser. Den sekundære målgruppe er fagprofessionelle, der er ansat på botilbud.

Implementeringen af indsatsen afprøves i ni botilbud og et forsorgshjem i Odense, Ishøj, København, Esbjerg og Svendborg kommuner i perioden 2015-2018.

Evalueringen over 3 år og skal samlet set svare på om indsatsen virker på målgruppen, hvordan indsatsen implementeres bedst og hvad der er de økonomiske gevinster og udgifter ved indsatsen. Nærværende midtvejsevaluering afdækker implementeringen af indsatsen og peger på hindringer og fremmere for det videre forløb. I slutevalueringen i 2018 gennemføres en egentlig effektevaluering på baggrund af et kontrolgruppedesign dvs. med inddragelse af data om voldsepisoder fra et stort udvalg af botilbud, der ikke indgår i indsatsen.

Midtvejsevalueringen bygger på et solidt vidensgrundlag, der består af store mængder af både kvantitative og kvalitative data. Det drejer sig om interviewdata, surveydata, voldsregistreringer og fidelitetsdata.

Hovedresultaterne fra evalueringen viser, at botilbuddene er nået langt i implementeringen. Selve organiseringen af indsatsen – med triadesamarbejde (leder, tillids -og arbejdsmiljørepræsentant), coaching, supervision og superfunktion med sidemandsoplæring – er implementeret efter forskrifterne. De daglige registreringer i det tilhørende it-system (forebygvoldnu.dk) følges nøje og understøtter det daglige arbejde.

Det opleves, blandt ledere af botilbuddene, at der er et kulturskifte på vej, hvor dialogen og samarbejdet mellem medarbejdere og borgere er øget. Medarbejderne har fået et fælles sprog, hvor objektive observationer er borgernes adfærd erstatter en subjektiv fortolkning og forforståelse af adfærden. Der er ydermere sket et skifte mod et mere systematisk voldsforebyggende arbejde, der understøttes af løbende dokumentering bla. ift. risikofaktorer for vold.

Botilbuddene er udfordret af at efterleve et par af kerneelementerne i indsatsen. Det er svært, for flere af botilbuddene, at få inddraget samtlige borgere i udarbejdelsen – og de løbende justeringer af mestringsskemaet. Dertil er det endnu ikke lykkedes at få inddraget borgerens netværk (fx en god ven, pårørende o.l.). Netværket kan sidde inde med viden, der kan understøtte borgeres recovery.