Oxford Research har evalueret projektet "Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud". Projektet skal sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud og forsorgshjem kan føle sig trygge og bliver bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd.

Formålet med midtvejsevalueringen er primært at svare på, hvordan indsatsen implementeres. Det handler om at belyse, hvordan de enkelte botilbud og forsorgshjem i indsatsen implementerer metoden, og i hvilken grad det gøres med høj loyalitet over for metodens kerneelementer. Derudover skal midtvejsevalueringen afdække, hvad der karakteriserer den lokale oversættelse af indsatsen på tværs af projekterne og de faktorer i det generelle implementeringsmiljø, der hæmmer og fremmer implementeringen. I evalueringen gives en status på udbytte af indsatsen (effekten) samt en beskrivelse af de voldsepisoder, der er sket siden opstarten af projektet.

Se alle rapporter →