Som en del af trepartsaftalen fra august 2016 nedsatte regeringen en ekspertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse.

Ekspertgruppen fik til opgave at analysere og komme med løsningsmodeller til, hvordan VEU-systemet kunne indrettes og styrkes.

Der skulle være et særligt fokus på virksomheders og voksnes behov for kompetencer, kvaliteten og effektiviteten i udbuddet.

Kommissoriet for ekspertgruppen har tre spor:
Et sammenhængende VEU-system
En stærk og målrettet erhvervsrettet VEU-indsats
Modernisering af partsstyringen i VEU.

Ekspertgruppen har i sine drøftelser forholdt sig til alle tre spor. Undervejs har ekspertgruppen været i løbende dialog med parterne og aftagere og udbydere af voksen-, efter og videreuddannelse. Ekspertgruppen har i sit arbejde trukket på eksisterende viden om gældende forhold og praksis i dag, men har også taget initiativ til gennemførelse af nye analyser.

Oxford Researchs bidrag

Oxford Research har i samarbejde med Peter Ploughman fra Next Generation Consulting bidraget med en analyse af partshøringen og dialogen i VEU-systemet.