Ny undersøgelse fastslår en sammenhæng mellem nydanskere frivillighed og deres integration.

Oxford Research har gennemført en historisk stor undersøgelse af sammenhængene mellem nydanskeres frivillighed og deres integration i det danske samfund. I Dokumentationsindsatsen undersøges disse sammenhænge gennem et omfattende kvantitativt og kvalitativt datamateriale.

Dokumentationsindsatsen er ét af otte initiativer under strategien “Civilsamfundet bygger bro”. Strategien tager sit udgangspunkt i, at aktiv deltagelse i civilsamfundet medfører aktivt medborgerskab og bidrager til integration i samfundet generelt. Foreningslivet har, ifølge strategien, en vigtig funktion i forhold til at danne og uddanne borgerne i samfundet. Civilsamfundet anses dermed i strategien for at have en vigtig og iboende værdi i sig selv. Antagelsen om, at aktiv deltagelse i form af frivilligt arbejde kan føre til integration, er ikke tidligere bevist empirisk.

I denne undersøgelse er sammenhængene mellem nydanskeres frivillige arbejde og deres integration undersøgt ved at teste en overordnet hypotese om, at nydanskeres foreningsdeltagelse og frivilligt arbejde fører til bedre integration for den enkelte nydansker. Hypotesen er endvidere, at jo mere engageret nydanskeren er i foreningslivet, jo bedre integreret er nydanskeren.

Undersøgelsen viser samlet set, at nydanskeres frivillige foreningsengagement styrker deres muligheder for og evne til at agere som samfundsborgere i Danmark. Det styrker deres muligheder og giver dem en større oplevelse af tillid og anerkendelse.

Undersøgelsen måler integration på en række parametre herunder beskæftigelse, uddannelse og fravær af kriminalitet. På disse parametre er der ikke fundet sammenhænge mellem frivilligt foreningsengagement og integration. På parametrene tillid, anerkendelse, tilknytning til samfundet, politisk deltagelse samt sprogkompetencer er der en stærk sammenhæng med frivillig foreningsaktivitet.