Analysen af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehovet for de erhvervsuddannede inden for Det Blå Danmark er gennemført på baggrund af midler fra ministeriets centrale bevilling til analyse- og prognosevirksomhed på erhvervsuddannelsesområdet.

Formålet med undersøgelsen var for det første at identificere, hvilke kompetencebehov, der møder de erhvervsuddannede i Det Blå Danmark i de kommende år som følge af den stigende internationalisering såvel som stadigt stigende krav om innovation, teknologisk og miljømæssig udvikling på området. For det andet at give anbefalinger til justeringer på erhvervsuddannelserne med relevans for det maritime område med henblik på at kunne imødegå de nye krav.

Analysen viser bl.a. at de mange udviklingstendenser, der i dag påvirker Det Blå Danmark, betyder, at den tekniske maritime medarbejder står over for store udfordringer i form af øget kompleksitet i arbejdsopgaverne, herunder betjening af avanceret teknologi og miljøvenligt maskineri.

I den forbindelse efterspørger flere virksomheder håndværkere, der udover at være teknisk dygtige “har hovedet med sig”. De skal være dygtigere sprogligt såvel som bogligt, og de skal kunne agere som projektledere ‘on site’. Der tales om “den globale håndværker”, der tillige skal være fleksibel både i forhold til egne kompetencer og i forhold til arbejdstider og – steder.

Analysen viser samtidig, at de fleste virksomheder mener, at både de tekniske og merkantilt uddannede faglærte, der kommer ud fra erhvervsskolerne i dag, har de kompetencer, der skal til for at varetage et job i Det Blå Danmark. Grunduddannelserne er med andre ord gode og konkurrencedygtige, og specialisering er noget, der sker efterfølgende. Virksomhederne vurderer imidlertid, at der er et stort potentiale i at styrke efteruddannelsesmulighederne inden for den maritime sektor.