Evaluering af Børns Vilkårs bisidderordning

Efter at have fulgt Børns Vilkårs udvikling af et professionel bisidderkors, kan Oxford Research konkludere, at professionel bisidning udfylder et behov, og bibringer børn og unge en særlig sikkerhed for inddragelse i myndighedssager . Evalueringen viser således, at børnene/de unge oplever et behov for at blive støttet i at få deres perspektiv frem i sagsbehandlingen. Faktisk har en caseorienteret tilgang vist, at de forskellige aktører ofte har vidt forskellige opfattelser af sagens indhold og dermed grundlag. Børnene/de unge har et behov for at få forklaret indhold, oversat begreber og sprogbrug samt få overblik over processen. Indblik og overblik giver bedre mulighed for at danne sig sin egen mening og få fremlagt denne overfor sagsbehandleren. Oxford Research konkluderer på baggrund af evalueringen, at den professionelle bisidder kan bidrage med et udbytte for børnene/de unge qua sin faglighed og sin neutralitet, hvorfor der også fremover vil være behov for professionel bisidning. Børnene/de unge oplever, at de bliver lyttet til og taget alvorligt, ligesom den professionelle bisidder giver tryghed og overblik.

Evalueringen er en virkningsevaluering, der som det primære metodiske greb anvender casestudier. En case har et barn/en ung, der har haft tilknyttet en professionel bisidder som sit centrum. Hver case har belyst barnets udbytte af bisidningen gennem interviews med både barnet/den unge, forældre, sagsbehandler og bisidder. Udover dette er der foretaget to fokusgruppeinterview med unge, der har gjort brug af professionel bisidning. Der er ligeledes foretaget fortolkende interviews med lokale projektledere fra kommunerne, sagsbehandlere, bisiddere og nøglepersoner fra Børns Vilkår. Derudover er der også brugt ekspertinterviews i evalueringen.

At bruge så mange forskellige kilder i evalueringen har vist sig at være vigtig, da forskellige parter ofte også ser forskelligt på udbyttet/formålet med professionel bisidning. Evalueringen belyser derfor også de forskellige syn på professionel bisidning. Fokus i evalueringen er dog på børnene/de unge, da bisidningen henvender sig til dem.