Oxford Research har for Vækstprogram Lolland-Falster-Vordingborg gennemført en analyse af virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft i kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg.

Formålet med undersøgelsen var at få et indblik i omfanget og årsagerne til de rekrutteringsudfordringer, som virksomhederne i lokalområdet stod over for. På baggrund af analysen udarbejdede Oxford Research anbefalinger til initiativer, som man fra offentlig og virksomhedernes side kunne iværksætte for at styrke virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Undersøgelsen i korte træk:

  • Omtrent hver tredje virksomhed i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner inden for det seneste år har oplevet vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i større eller mindre grad.
  • Der er udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft inden for alle brancher, men at udfordringerne lokalt er særligt udbredt inden for bygge og anlæg – hvilket også er tilfældet på landsplan – og inden for andre store brancher med mange ansatte såsom handel, transport, hotel og restauration samt inden for fremstillingsindustrien.
  • Arbejdsmarkedet flugter med erhvervsstrukturen, men er udfordret. Den lokale erhvervsstruktur er kendetegnet ved mange ansatte inden for de nævnte brancher, hvor virksomhederne typisk har relativt mange faglærte og ufaglærte ansat.
  • De tre kommuners arbejdsmarked rummer en række af de karakteristika, der typisk ses for arbejdsmarkeder i yderområdekommuner. Det indebærer bl.a., at arbejdsstyrken generelt har kortere uddannelser end på landsplan. Der er flere ufaglærte og færre højtuddannede i de tre kommuner end i Danmark som helhed. Endvidere er der relativt flere personer, der står uden for arbejdsstyrken end på landsplan.
  • Særligt faglærte, men også kvalificerede ufaglærte og højtuddannede er en mangelvare. Virksomhederne i de tre kommuner er i særdeleshed udfordret i rekrutteringen af faglært arbejdskraft (fx tømrer, VVS’ere og kokke), men også kvalificeret ufaglært arbejdskraft fx til fremstillingsindustrien, og højtuddannede er en mangelvare i området. I forlængelse heraf viser data, at virksomhederne i særlig grad har vanskeligheder med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft med de rette tekniske og håndværksmæssige kompetencer.

Anbefalingerne i korte træk:

Analysen har identificeret fire områder med hver sine udfordringer – og i nogle tilfælde overlappende udfordringer – som Oxford Research helt overordnet anbefaler, at Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg og deres samarbejdspartnere har fokus på at adressere fremadrettet med henblik på at imødekomme det lokale erhvervslivs differentierede behov for kvalificeret arbejdskraft. De fire
områder, der aktivt bør adresseres med forskellige typer af konkrete tiltag, er:

  1. Højtuddannet arbejdskraft
  2. Faglærte arbejdskraft
  3. Kvalificerede ufaglærte arbejdskraft
  4. Udenlandsk arbejdskraft på tværs af uddannelsesniveauer

I rapporten finder man en detaljeret gennemgang af ovenstående samt et udbygget inspirationskatalog til handlinger der adresserer manglen på kvalificeret arbejdskraft.