EVALUERING AF INDSATSER 

MÅLRETTET BØRN
OG UNGE

Vi har evalueret en lang række forskellige indsatser og projekter målrettet børn og unge. Formålet kan være at øge børns fysiske aktivitet i skolen, at give udsatte børn en rollemodel eller at styrke anbragte børns mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

Vi arbejder både i tæt samarbejde med civilsamfundsorganisationer, fonde, kommuner og statslige aktører. Fælles for alle disse projekter og deres tilhørende evaluering er, at de alle arbejder for og med børn og unge.

EVALUERING STYRKER INDSATSEN

Der findes flere gode grunde til at evaluere en indsats målrettet børn og unge. Først og fremmest kan evalueringen dokumentere indsatsens virkning og effekt, herunder dokumentere implementering samt måle og beskrive tilfredshed, læring og udbytte. Herudover kan en evaluering give ny og vigtig viden, og derigennem skærpe og forbedre indsatsen for børn og unge.

Hos Oxford Research lægger vi stor vægt på, at evalueringens formål skabes og tilpasses i tæt samarbejde med organisationen bag. På denne måde sikrer vi, at evalueringens læring og indsigt vil blive brugt og få en betydning for de børn og unge, som har glæde af indsatserne.


VI TILPASSER  EVALUERINGSDESIGNET
TIL PROJEKTET

Evalueringsformen skal således passe til det, der er formålet med evalueringen. Vi gennemfører derfor mange former for evaluering. Det kan være virkningsevalueringer, målopfyldelsesevaluering, egentlige effektmålinger med kontrolgrupper, procesevalueringer og developmental evaluation.

En metode, vi ofte bruger, er virkningsevaluering. Metoden har den fordel, at man med rimelig sikkerhed kan dokumentere om indsatsen har de forventede virkninger, samtidig med at man får viden om, hvorfor og hvordan den virker, og hvilke forudsætninger der skal til.

I praksis starter vi ofte med en forandringsteori-workshop, hvor vi sammen med de involverede aktører laver en forandringsteori for indsatsen, som kan bruges i evalueringen. Forandringsteorien bruger vi til at formulere evaluerings- og dataindsamlingsspørgsmålene og som analyseramme i evalueringen.

VORES METODER MATCHER EVALUERINGENS FORMÅL

Når vi går ind i evalueringen af et projekt, udvælger vi de metoder, der passer til formålet. Vi skræddersyr på den måde den enkelte evaluering, så den understøtter den indsats, der evalueres, og det vidensbehov, der er i den pågældende organisation.

Vi har stor erfaring med at inddrage børn og unge, da det netop er dem, som indsatserne er målrettet i mod. Vi har således erfaring med at udvikle spørgeskemaundersøgelser til unge og børn helt ned til 5 årsalderen, samt stor erfaring med at inddrage børn og unge gennem kvalitative interviews.

Relevante rapporter