Potentialer og muligheder for at etablering af H.C. Andersen park i Odense

I foråret 2013 har Oxford Research gennemført en analyse for Odense Kommune, der har til formål at afdække behov, muligheder og potentialer ved etablering af en H.C. Andersen attraktion samt hotelressort i Odense. Analysen har afdækket mulighederne for etablering af en attraktion af enten lokal, regional eller international karakter.

Analysen er delt op i fire hoveddele. Første del er en kortlægning af mulige investorer, udviklere og operatører. Anden del er en estimering af vækstpotentialet herunder jobpotentialet. Tredje del er en estimering af areal- og finansieringsbehovet. Den fjerde og sidste del er en samlet vurdering af sandsynligheden for etableringen af attraktionen samt en vurdering af fordele og ulemper ved de mulige scenarier.

Analysen er baseret på en kombination af kvantitativ og kvalitativ dataindsamling samt desk research. Den kvalitative dataindsamling er foregået gennem interviews med potentielle investorer og operatører samt eksperter indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Gennem kvantitativ dataindsamling har Oxford Research estimeret de potentielle vækst- og jobskabelseseffekter ved hjælp af Danmark Statistiks input-output tabeller. Derudover er analysen baseret på en række best practice eksempler, hvor erfaringer fra sammenlignelige attraktioner i ind- og udland er blevet inddraget.

I undersøgelsen har Oxford Research spurgt markedet om fremtiden for en H.C. Andersen forlystelsespark og det generelle svar er, at det virker som en usandsynlig investering. En af de primære årsager til dette er, at en forlystelsespark vil kræve en markant investering i omegnen af 400 mio.kr. til 1.5 mia.kr. Samtidigt er markedet for forlystelsesparker i Danmark mættet, hvilke gør en mulig privat investering vanskelig at forrente.

Analysen peger i stedet på at man i Odense med fordel kan arbejde videre på at etablere en ambitiøs og bynær fondsbaseret attraktion baseret på H. C. Andersen efter nogenlunde samme model som nyanlagte Blå Planet. Dette vil kunne være med til at støtte op om en international tendens på turismeområdet, der handler om at tilbyde autentiske oplevelser. Samtidig vil et sådan projekt være realistisk og have en række positive effekter for destinationsudviklingen.