I de senere år er store datacentre blevet etableret i Europa.

Især de nordiske lande har med deres kølige klima, stabil og grøn energiforsyning og højtuddannede arbejdskræfter haft success med at tiltrække store datacentre fra nogle af de førende aktører i den nye datadrevne økonomi. Apple, Facebook og Google har eksempelvis allerede etableret catacentre i Norden. Men mange flere datacentre vil følge trop. Fremtiden for erhvervsliv og samfund er digital og datadrevet udvikling kræver massiv datalagring og behandlingskapacitet. Nylige prognoser forudsiger, at mere end 60 storskala datacentre skal bygges i Europa inden 2020. Endvidere forventes der et stort behov for mindre og mellemstore datacentre. Samlet set vil disse forventede udviklinger skabe over 350.000 nye job i hele Europa.

Etableringen af datacentre giver et lovende potentiale for at øge lokaløkonomien og jobskabelsen i regioner og kommuner. Konkurrencen er dog hård – og hvis det lykkedes at lande en kontrakt på et center vil der stadig være udfordringer med at omsætte datacenterinvesteringen til lokal vækst og beskæftigelse. Det kræver en aktiv og vedvarende strategi og indsats fra lokale myndigheder og en række andre kerneinteressenter. I Oxford Research er vi blandt de førende eksperter, når det kommer til viden om datacentre og regional udvikling. Vi har været involveret i flere regionale og lokale udviklingsprojekter, forundersøgelser og strategiske analyser vedrørende datacentre i hele Norden.

Vi hjælper regeringer og lokale myndigheder samt forretningsudviklere med at måle og vurdere vigtige spørgsmål såsom:

 • Hvad skal der til for at tiltrække et datacenter? I Oxford Research har vi stor viden om, hvilke faktorer der er afgørende for at tiltrække både store og små datacentre. Vi har stor erfaring med at vurdere de realistiske potentialer for at tiltrække datacentre i forskellige regioner. 
 • Hvilken betydning har et datacenter på den regionale eller kommunale økonomi og udvikling? Vi tilbyder vurderinger og konsekvensundersøgelser af datacentres socioøkonomiske indvirkning på regioner og kommunale økonomi. Vi har gennemført case-studier af de lokale effekter af datacentre flere steder i både Europa og USA
 • Hvilke muligheder og udfordringer bringer et datacenter til lokalområdet? Vores forskning viser, at datacentre ofte bringer mange nye muligheder, men også udfordringer for regionen og de lokalsamfund de befinder sig i. Dette kan variere fra mangel på eller dræning af faglært arbejde til dårlig kommunikation, som kan lede til mistillid og modstand fra lokalsamfundet. Vi kan hjælpe med at kortlægge de specifikke udfordringer og vurdere hensigtsmæssige initiativer så man undgår faldgruber.
 • Hvordan kan regioner og kommuner sikre lokal vækst og fordele? Store datacentre repræsenterer store investeringer og udgifter i både under opførslen og i den operationelle fase. Vores erfaringer viser imidlertid, at etableringen af et datacenter kræver en proaktiv, vedholdende og strategisk tilgang hvis man vil sikre at det leder til lokal vækst og andre fordele for lokalområdet. I Oxford Research er vi eksperter i at vurdere, hvordan regioner, kommuner og lokalsamfund kan sikre, at datacentre rent faktisk bidrager til lokal vækst, og vi er klar til at hjælpe dig med at designe de nødvendige strategier og handlingsplaner.

Vores referencer omfatter projekter relateret til nogle af de største datacentre i Europa:

 • Apples datacenter i Viborg, Danmark,
 • Googles datacenter i Hamina, Finland
 • Googles datacenter i Mons, Belgien
 • Facebooks datacenter i Luleå, Sverige

Konklusion

På baggrund af analysen har Oxford Research har udarbejdet en række specifikke anbefalinger til, hvad Region Syddanmark på den kortere bane særligt bør fokusere på for at realisere potentialerne:

 • Samle aktørerne. Vi anbefaler at regionen sikrer, at de væsentligste aktører på området løbende samles. Dels for at sikre en mere koordineret tilgang til og dialog med datacentrene, dels for at sikre løbende videns- og erfaringsudveksling. Et erfarings- og vidensudvekslingsforum kan godt ske i regi af eksisterende aktører som Datacenter Industrien. Forummet bør dog som minimum sikre deltagelse af de relevante kommuner, da de pt. er tættest på datacentrene. Til forummet kan der løbende kobles regionale og lokale uddannelses- og vidensinstitutioner, forsyningsselskaber, klynger, virksomheder m.v. alt afhængigt af, hvilke temaer og eventuelle indsatser der drøftes. Et første fælles fokus kunne eksempelvis være genanvendelse af overskudsvarme, som er noget der både ses nærmere på hos Facebook i Odense og Apple i Viborg.
 • Sikre løbende overvågning af arbejdskraft- og kompetencebehovet i relation til datacentrene i samarbejde mellem region, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd, og repræsentanter for de relevante uddannelsesinstitutioner. Overvågningen af arbejdskraft- og kompetencebehovet kan også være en delopgave for et bredere forum jf. ovenstående anbefaling.
 • Undersøge og evt. understøtte mulighederne for yderligere projekter inden for genanvendelse af overskudsvarme og for yderligere midler til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, samt til erfarings- og vidensoverførsel mellem involverede aktører. Det er inden for overskudsvarme, at nogle af de største innovations- og synergipotentialer umiddelbart ser ud til at ligge.
  Igangsætte et feasibility-studie af potentialer og muligheder for at etablere et testcenter i Danmark. Studiet bør klarlægge de reelle og mere præcise behov ved at etablere et test- og demonstrationscenter og bør ligeledes se nærmere på finasieringsbehov, finansierings- og forretningsmodeller samt opbakning, interesse og betalingsvillighed fra relevante virksomheder og vi-densinstitutioner.
 • Indlede en nærmere dialog med de regionale uddannelsesinstitutioner om, hvordan interessen for STEM-uddannelser kan øges, herunder særligt hvordan potentialerne ved tilstedeværelsen af de store datacentre kan udnyttes – eksempelvis ved at opbygge samarbejder med data-centrene om studiebesøg, case-opgaver, gæsteundervisning m.v.
 • Undersøge muligheden for at række ud til tyske regionaludviklings- og erhvervsfremme-aktører. Baggrunden for den anbefaling er dels at tyske aktører umiddelbart er interesserede i at lære mere om udviklingen og potentialerne i Danmark i relation til de store datacentre, dels at vi fra tidligere analyser ved, at der også i Nordtyskland bl.a. er stærke kompetencer inden for industriel elektronik og energieffektive teknologier. Regionen kan derfor med fordel række ud til tyske regional- og erhvervsudviklingsaktører. De har i første omgang behov for mere viden om, hvad der sker inden for datacenterområdet i Danmark, hvilke potentialer der er samt hvilke aktører der arbejder inden for feltet.