Undersøgelser fra Oxford Research viser, at ny EU-lovgivning om øremærket barsel til mænd kan medføre en række positive effekter.

Europa-Parlamentet har i starten af april 2019 godkendt et direktiv angående balancen mellem arbejde og fritid, der giver øremærket barsel til mænd. Vi har i flere år arbejdet med analyser af forældres orlov både nationalt og internationalt. Analyserne giver et fingerpeg om, hvad den øremærkede barsel kan komme til at betyde.

Mødre tager langt mere orlov end fædre. I gennemsnit tager danske mødre 298 dages orlov, mens fædre tager 31 dage. Forskellige aktører, herunder Regeringen arbejder for at fremme fædres brug af orlovsmulighederne, argumenterne for at få fædre til at tage en større andel af barslen går først og fremmest på ligestilling mellem mænd og kvinder, men der argumenteres samtidig for, at det også kan have en positiv betydning for barnets udvikling.

Udviklingen går mod at mænd tager en stadig større andel af den fælles orlov. I Danmark har vi set en kontinuerlig stigning i fædres orlov siden 2004 samtidig med, at mødres brug af orlov er forblevet nogenlunde stabil.

Undersøgelse peger på en række positive effekter

Oxford Research gennemførte i 2018  en undersøgelse af effekterne af fædres brug af orlov. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med SDU for Ligestillingsministeren. Undersøgelsen viste en række positive konsekvenser ved mænds afholdelse af orlov. Orlov til mænd er en faktor, som sammen med andre tiltag til et godt arbejdsmiljø er med til at fremme rekruttering og fastholdelse i virksomhederne, det skaber en bedre relation mellem barn og fader og det styrker den hjemlige rollefordeling mellem forældrene.

Undersøgelsen viste også, at jo længere orlov faderen har holdt, jo mere tilfredse er forældrene med fordelingen. Det gælder altså både fædre og mødre; begge parter er mere tilfredse, jo længere orlov faderen har holdt.

Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at stort set alle (96%) fædre, der ikke er tilfredse med fordelingen af orlov mellem dem selv og deres partner, gerne ville have holdt mere, mens der er en betydelig del af mødrene (40%), som gerne ville have holdt mindre.

Resultaterne peger umiddelbart på, at den øremærkede barsel vil falde i god jord hos en stor del af de danske lønmodtagerfamilier og på sigt kan skabe højere tilfredshed med fordelingen af barsel.

Fædreorlov på europæisk plan

Oxford Research har qua vores funktion som korrespondent for Eurofound været med i udarbejdelsen af en rapport, der ser nærmere på fædre- og forældreorlov i de respektive EU-lande. Rapporten blev bestilt af Europa-kommissionens ligestillingsafdeling med det formål at klarlægge de respektive EU-landes orlovsstrukturer. 
Et af de centrale mål med udarbejdelsen af rapporten var ønsket om at øge delen af mænd, der har adgang til og tager del i fleksible orlovsmuligheder for mænd samt at afklare, hvordan muligheden for fædre- og forældreorlov er i praksis.

Europa-kommissionen nåede i 2018 frem til en aftale, der skal give fædre ti dages orlov omkring fødslen og to måneder, ud af de minimum fire måneders orlov, skal være øremærket faren. Det er denne aftale, som parlamentet nu har stemt igennem. 
Alle EU-lande har derfor nu et system for betalt orlov til fædre i tiden omkring fødslen og efter fødslen.

Oxford Research arbejder for tiden på et dialogredskab til at skabe debat om fædreorlov. Det gør vi, da vi har erfaret, at brugen af fædreorlov nok handler om kendskab til rettigheder, men i lige så høj grad handler om den konkrete arbejdspladskultur. Med dette dialogredskab søger vi i samarbejde med blandt andet fagforeningernes tillidsrepræsentanter at skabe et kontinuerlig fokus på, hvilke muligheder vi i arbejdsfællesskabet giver hinanden for at udnytte rettigheder til fædreorlov.

Kontaktpersoner
Senioranalytiker, Tobias Bühring

Senioranalytiker, Clara Ellegaard

Chefanalytiker, Nete Krogsgaard Niss