I dag offentliggøres slutevalueringen ”Forstærket indsats over for storrygere” (Storrygerpuljen). Rapporten er udarbejdet af Oxford Research for Sundhedsstyrelsen.

I 2013 lancerede den siddende regering sit sundhedspolitiske udspil ”Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles sundhedsvæsen”. Udspillet indeholdte i alt 600 mio. kr. til nye initiativer, der på forskellig vis skulle styrke borgerperspektivet og forbedre samarbejdet mellem aktørerne i det komplekse sundheds-væsen. ”Forstærket indsats over for storrygere” udgjorde 42 mio. kr. af udspillet.
Regeringens formål med indsatsen over for storrygere var at bidrage til at begrænse omfanget af tobaksre-lateret sygdom og død i Danmark og til at mindske den sociale ulighed i sundhed, der kunne tilskrives to-baksrygning. Storrygere dør 8-10 år for tidligt, ligesom de har flere sygedage samt flere leveår med varig belastende sygdom end ikke-rygere.

Puljen ”Forstærket indsats over for storrygere” bestod bl.a. af en kommunepulje og en organisationspulje. Målet med udmøntningen af puljen målrettet kommunerne var at styrke indsatsen for at rekruttere og hjælpe storrygere til rygestop, herunder særligt at udvikle og implementere en velfungerende infrastruktur med en klar henvisningsstruktur mellem kommuner, sygehuse og almen praksis, der kunne udbredes og fortsætte efter støtteperiodens afslutning. Formålet med organisationspuljen var at afprøve nye arenaer og metoder, der kunne supplere rygestopindsatserne i det kommunale og regionale sundhedsvæsen.

Evalueringen omhandler disse to delpuljer, hvilket vil afspejle sig i evalueringens opbygning med to sepa-rate dele om hhv. kommunepuljen og organisationspuljen. Evalueringen er gennemført for Sundhedssty-relsen i perioden 2014-2018. Den nationale kampagne, ”Få hjælp til dit rygestop”, der ligeledes var finan-sieret af puljen, er evalueret selvstændigt.

Opsummering af resultater for kommunepuljen:

• Flere rygere end før gennemfører rygestop. Det er en stigning på 10 procentpoint
• Der er en større andel ufaglærte og kortuddannede igennem rygestopforløb end før
• 70 pct. er røgfrie ved kursusafslutning, hvilket er en stigning på 8 procentpoint
• Der er flere eksempler på, at der er etableret velfungerende samarbejde med hospital og almen praksis omkring opsporing og henvisning af storrygere til kommunalt rygestop
• De fleste kommuner er enige om at fortsætte rygestopindsatsen. Størstedelen har politisk opbakning og ønsker en fortsat prioritering af området

Opsummering af resultater for organisationspuljen:

• Projekterne i puljen har stor variation i indhold, størrelse og erfaring
• Puljen har ført til udvikling af nye metoder til særlige målgrupper
• Frontpersonalet i sociale tilbud fx botilbud er vigtige medspillere i forhold til ryge-stop
• Rygestop i nye arenaer med nye målgrupper fx udviklingshæmmede kræver samar-bejde mellem aktører, hvor én af aktørerne har erfaring med rygestop

Læs mere om Oxford Researchs gennemførelse af evalueringerne og download rapporterne her