Evaluering af afprøvningen af metoden ”Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP)” i Danmark

Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et amerikansk forældretræningsprogram, der har til formål at styrke plejeforældres kompetencer til at støtte deres plejebørns udvikling og trivsel samt reducere eventuelle adfærdsvanskeligheder.

Socialstyrelsen har i samarbejdet med fem kommuner og to organisationer afprøvet KEEP i Danmark. 84 plejefamilier har deltaget i afprøvningen. Afprøvningen er foretaget i perioden 2015-2017. Oxford Research har ledet det konsortium af researchere, som har forestået analysen på vegne af Socialstyrelsen.

Evalueringen præsenterer resultaterne af afprøvningen af KEEP i de fem danske kommuner og to organisationer. Formålet med evalueringen er, for det første, at vurdere om indsatsen virker, for det andet finde frem til, hvordan KEEP bedst implementeres i en dansk kontekst, samt for det tredje belyse de økonomiske konsekvenser af implementeringen af KEEP.
Grundlaget for at evaluere metoden er et omfattende datagrundlag, som består af både kvalitative (f.eks. interviews) og kvantitative datakilder (f.eks. progressionsmålinger på plejebørnene). Derudover er der også skabt et kontrolgruppedesign, hvorudfra en kvantitativ effektanalyse er foretaget.

Resultaterne af afprøvningen af metoden viser overordnet set, at KEEP har den forventede umiddelbare virkning. Plejeforældre, der har gennemført et KEEP-forløb, oplever børnenes udfordringer som mindre stressende end før forløbet. Derudover fremhæver plejeforældrene, at de med KEEP afværger og afhjælper problemadfærd hos deres plejebørn, således at plejebørnene trives bedre end før, de deltog i projektet.

Evalueringen viser desuden, at KEEP er implementeret med høj loyalitet over for metodens kerneelementer. Implementeringen er således gennemført med tilfredshed, hvilket ligeledes kan ses ved, at fem ud af syv deltagende kommuner/organisationer ønsker at forankre indsatsen efter endt projektperiode. Derudover viser det sig, at kontekstuelle faktorer, herunder eksempelvis valget af gruppeledere, understøtter og fremmer implementeringen af KEEP.

Download evalueringen her: KEEP Slutevaluering