Oxford Research evaluerer KEEP, der er et gruppebaseret, forebyggende kursus – og træningsforløb for plejefamilier. KEEP fokuserer på at forebygge og håndtere problemadfærd hos plejebørn, og er allerede veldokumenteret og implementeret med god effekt i andre lande – primært i USA og England, men også Sverige har gode erfaringer.

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et amerikansk forældretræningsprogram , der har til formål at styrke plejeforældres kompetencer til at støtte deres plejebørns udvikling og trivsel, samt reducere eventuelle adfærdsvanskeligheder. KEEP er siden 2015 blevet afprøvet i Danmark for første gang i 5 kommuner og 2 organisationer, og nærværende evaluering er midtvejsevalueringen heraf.

KEEP – Keeping Foster Parents Trained and Supported er et evidensbaseret, gruppebaseret forløb for plejefamilier – herunder også netværksplejefamilier. Metoden er udviklet af Oregon Social Learning Center. Den bagvedliggende teori er social læringsteori og KEEP-metoden bygger på metoden TFCO (Treatment Foster Care Oregon) tidligere kaldet MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care).

Programudvikleren har udviklet metoden ud fra ønsket om at understøtte plejefamilier med konkrete redskaber, der skal sikre at plejebarnets adfærdsudfordringer håndteres hensigtsmæssigt og, at plejefamiliernes fortsatte motivation for plejefamilieopgaven.

De konkrete emner, der behandles i KEEP-forløbet, er fremkommet i fokusgrupper med deltagelse af plejefamilier.

Formålet med midtvejsevalueringen er primært at svare på, hvordan KEEP kan implementeres i Danmark. Det handler om at belyse, hvordan de enkelte kommuner og organisationer i indsatsen implementerer metoden, og i hvilken grad det gøres med høj loyalitet over for metodens kerneelementer. Derudover afdækker midtvejsevalueringen, hvad der karakteriserer den lokale oversættelse af indsatsen og de faktorer i det generelle implementeringsmiljø, der hæmmer og fremmer implementeringen. I evalueringen gives en status på virkningen af KEEP. Det drejer sig om mål på både plejeforældre (mindsket stressniveau) og plejebørnene (færre adfærdsvanskeligheder). Den endelige effektanalyse foreligger i slutevalueringen i 2017.

Midtvejsevalueringen bygger på et solidt vidensgrundlag, der består af store mængder af både kvantitative og kvalitative data. Det drejer sig om interviewdata, surveydata om virkninger, fidelitetsdata (i hvor høj grad gruppelederne følger de undervisningselementer og metoder, der er i KEEP) og aktivitetsregistreringer.