Ikt-erhvervene vurderes at have et stort globalt vækstpotentiale, og ikt er ligeledes en drivkraft for innovation og vækst i andre brancher. Det gælder også i Midtjylland. Oxford Research og Hoegenhaven Consult gennemførte i sommeren 2016 en analyse til prioritering af indsatser og virkemidler til udbygning af styrkepositionen inden for ikt i Region Midtjylland. Analysen konkluderer, at en erhvervsfremmeindsats målrettet ikt-området i Region Midtjylland kan være med til at realisere den regionale ikt-klynges vækstpotentiale samt understøtte innovation og vækst generelt i regionen.

Helt overordnet viser analysen, at ikt-sektoren står stærkt i Region Midtjylland med en række klare forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner, og at der synes at være et betydeligt vækstpotentiale forbundet med ikt i Midtjylland. Der er i analysen dog også identificeret en række udfordringer, som har betydning for, i hvilket omfang det vil kunne lykkes at realisere vækstpotentialet. Fx vurderer ledende aktører i regionen, at samspillet mellem aktører i den midtjyske ikt-klynge med fordel kan stimuleres endnu mere, samt at en stærkere identitet omkring ikt-klyngen i Midtjylland og en større synlighed omkring styrkepositionerne inden for ikt i regionen vil kunne styrke ikt-klyngen i Midtjylland yderligere. Det er på denne baggrund vurderingen, at Midtjylland, ved en forstærket indsats indenfor disse områder, vil spille en væsentlig rolle for at sikre regionens ikt-sektor, som driver for vækst og beskæftigelse i regionen.

Oxford Research skal i december 2016 præsentere analysens resultater og anbefalinger for Vækstforum.

Link til analysen: http://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/digitalisering/analyser/analyse-til-prioritering-af-indsatser-og-virkemidler-til-udbygning-af-styrkepositionen-inden-for-ikt-i-region-midtjylland.pdf

Link med info om Region Midtjyllands arbejde med ikt- og digitaliseringsområdet: http://www.rm.dk/regional-udvikling/digitalisering

Om analysens genstandsfelt, metode og datakilder:

Analysen, der er gennemført i maj-september 2016, har primært fokus på ikt-erhvervene (OECD’s afgrænsning af ikt, 2007), som dækker virksomheder inden for de følgende fire delbrancher:

  • It-industri, herunder fremstilling af kommunikationsudstyr, computere etc.
  • It-service, herunder computerprogrammering, databehandling, konsulentbistand vedr. informationsteknologi etc.
  • Telekommunikation, herunder trådløs og fastnetbaseret telekommunikation
  • It-engros, herunder handel med computere, software og elektronisk udstyr

Der som en del af denne analyse gennemført 1) 25 kvalitative interviews med virksomheder, eksperter og offentlige aktører, 2) Survey med ikt-virksomheder i Region Midtjylland, 3) Survey med virksomheder inden for fødevarer, energi/klima og industri og 4) Desk research og litteraturstudier.