Oxford Research har i foråret 2016 evalueret det vellykkede udviklingsprojekt Fremtidens Valg og Vejledning, som Region Hovedstaden, UU København, UU Tårnby og UU Øresund står bag. Projektets formål var at udvikle og afprøve nye og bedre vejledningsmetoder til elever i 8. klasse. Metoderne skulle for det første styrke de unges valgkompetencer og for det andet medvirke til, at flere unge får øjnene op for de muligheder, som erhvervsuddannelserne byder på. Dette skal dels resultere i færre omvalg og mindre frafald, dels i at flere får en ungdomsuddannelse, som de realiteten kan bruge til noget. Evalueringen viser, at der gennem projektet er skabt en række brugbare vejledningsværktøjer, som de deltagende lærere og vejledere er meget tilfredse med, og som har skabt gode resultater i de deltagende klasser. Endvidere vurderes værktøjerne at være intuitive og dermed også nemme at gå til for andre, der ikke har været en del af projektet.

Konkret har projektet haft tre forskellige spor, hvori der er blevet udviklet og afprøvet nye former for vejledning:

  • Gruppevejledning: Lærere og UU-vejledere har samarbejdet om at afvikle strukturerede forløb med gruppevejledning med det formål at styrke de unges grundlag for at træffe et uddannelsesvalg.
  • Samarbejde med ungdomsuddannelser: Lærere, UU-vejledere og medarbejder på ungdomsuddannelser har arbejdet sammen om integrerede undervisningsforløb, der skal give udskolingseleverne et bedre og mere dybdegående indtryk af de forskellige ungdomsuddannelser.
  • Samarbejde med virksomheder: Lærere, UU-vejledere og virksomheder har arbejdet sammen om undervisningsforløb med afsæt i konkrete virksomheder, der skal give udskolingseleverne et bedre og mere dybdegående indtryk af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser og hvad disse kan bruges til i erhvervslivet.

Fælles for alle tre forsøg er, at de med forskelligt fokus har gjort vejledningsindsatsen i grundskolen til en mere integreret del af undervisningen.

Evalueringen har sat fokus på, hvilke resultater, projektet har skabt og bygger på kvalitative interviews med lærere, UU-vejledere/ledere, repræsentanter fra deltagende ungdomsuddannelsesinstitutioner og fra projektledelsen.

Den helt overordnede vurdering af ‘Fremtidens valg og vejledning’ er yderst positiv. Samtlige interviewede til evalueringen udtrykker stor tilfredshed med projektets fokus på at udvikle og afprøve nye og bedre vejledningsmetoder, hvilket de finder har været både relevant og vigtigt. Som evalueringen viser, er projektet lykkedes rigtigt godt med denne metodeudviklingsdel: Gennem projektet er skabt en række vejledningsværktøjer og – metodikker, som dels har vist sig brugbare for de deltagende lærere og vejledere, dels vurderes at være intuitive og dermed også nemme at gå til for andre.

Læs mere om ‘Fremtidens valg og vejledning’ og find inspirationsmateriale på UU Københavns hjemmeside: http://www.uu.kk.dk/fremtidens-valg-og-vejledning