Oxford Research evaluerer puljen ”Forstærket indsats over for storrygere” for Sundhedsstyrelsen. Puljen har et todelt fokus. Den ene sætter fokus på at styrke det formaliserede samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospital, omkring rygestopindsatsen over for storrygere. Den anden afsøger nye arenaer og målgrupper for rygestopaktiviteter fx på væresteder.

I 2013 lancerede den daværende regering sit sundhedspolitiske udspil “Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles sundhedsvæsen”. Udspillet indeholder nye initiativer, der på forskellig vis skal styrke borgerperspektivet og forbedre samarbejdet mellem aktørerne i det komplekse sundhedsvæsen. Storrygerpuljen er en del af dette udspil.

Storrygerpuljen består af to puljer; kommunepulje og organisationspulje. Formålet med kommunepuljen er at styrke det formaliserede samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospital omkring opsporing, rekruttering og henvisning af storrygere til kommunale rygestoptilbud. Formålet med organisationspuljen er at udvikle og støtte rygestopaktiviteter i andre arenaer, end der hvor de kommunale rygestoptilbud oftest er.

Oxford Research evaluerer puljen i perioden 2014-2018.

Midtvejsevalueringen vurderer, hvorvidt kommune – og organisationsprojekterne er på rette vej samt at udpege læringspunkter frem mod puljens afslutning og forankring både via succeshistorier og udfordringer. Evalueringsdesignet er bygget op omkring virkningsevalueringen som evalueringsfaglig tilgang. Der inddrages både kvalitative og kvantitative metoder, kilder og data.

Kommunepuljen: Målgruppen i puljen er storrygere, der har røget i mange år, og som primært er fra 50 år og opefter. På tværs af puljen er 40 % af målgruppen i beskæftigelse og 30 % er arbejdsløse, og en stor andel af storrygere, der er ufaglærte eller har en kort uddannelse. Deltagerne gennemfører i højere grad rygestopkurset, end man ser i andre rygestopaktiviteter på landsplan. Ligeledes er der en væsentlig højere stoprate. Dette forklares bla. ved, at der tilbydes gratis rygestopmedicin i Storrygerpuljen. Størstedelen af målgruppen henvender sig selv til det kommunale rygestoptilbud. Der henvises kun i mindre grad storrygere fra almen praksis og hospital. De fleste kommuneprojekter har fået etableret et samarbejde med enten almen praksis og/eller hospital omkring storrygerindsatsen. Dog er det for flere af projekterne svært at få oprettet et formaliserede elektronisk henvisningssamarbejde.

Organisationspuljen: Samlet har midtvejsevalueringen vist, at projekterne i organisationspuljen er meget forskellige i forhold til målgruppe, indhold, samarbejdsrelationer og tidligere erfaringer. Projekterne har skabt nye samarbejdsrelationer, hvilket dog har krævet tid og som er gået lettest, hvis samarbejdsaktørerne allerede har rygestopaktiviteter i sine opgaver fx samarbejde mellem 3F og kommune. Projekterne er i fuld gang med at skabe skræddersyede aktiviteter enten i rekrutteringsfasen eller til indhold i rygestopforløbet. Det kan tilføjes, at for de projekter, som retter sig mod rygere med øvrige betydende udfordringer socialt eller i form af handicaps, er der behov for faglig sparring, der kan sætte fokus på røg i kombination med andre tungtvejende udfordringer