Oxford Research, PWC og CEBR (CBS) har fået til opgave at evaluere projektet ”Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud” for Socialstyrelsen. I indsatsen tager man afsæt i de gode erfaringer, der er med at bruge redskaberne Mestringskema i Region Nordjylland og Bröset Violence Checkliste (BVC), som er udviklet og valideret i behandlingspsykiatrien. I projektet afprøves redskaberne med henblik på at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem.

Siden 2007 har antallet af registrerede hændelser, hvor ansatte og beboere på opholds – og bosteder er blevet udsat for vold, været markant stigende. Det stigende antal voldstilfælde har ført til en national politiske debat om vold og sikkerhed på botilbud og forsorgshjem.

Der mangler dog viden om, hvordan vold bedst forebygges. Derfor er der i satspuljeaftalen på det sociale område for 2015 afsat midler til et projekt målrettet en styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud. Projektet skal sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud kan føle sig trygge og blive bedre til at forebygge og håndtere voldsepisoder.

I projektet benyttes en helhedsorienteret tilgang, hvor der lægges vægt på at inddrage borgernes ressourcer og erfaringer med henblik på at styrke borgerens mestringsevne, følelse af egen kontrol og oplevelse af at blive inddraget og hørt. Som led heri skal projektet afprøve redskabet Mestringsskema, der er et systematisk dialogbaseret værktøj, der er udviklet til at forudsige vold og udadreagerende adfærd på kort sigt.

Mestringsredskabet skal afprøves i kombination med det international anerkendte og validerede redskab Bröset Violence Checklist (BVC), der er udviklet med henblik på at forebygge vold i behandlingspsykiatrien.

Redskaberne forventes derfor at kunne supplere hinanden godt, da der med mestringsskemaet er fokus på en langsigtet kulturændring og forbedring af relationer samtidigt med, at BVC skal anvendes til “her-og-nu” vurderinger, når en medarbejder eller borger bliver utryg.

Evalueringen løber over de næste 3 år og svarer på følgende spørgsmål:

  • Virker indsatsen på målgruppen?
  • Hvordan implementeres indsatsen bedst?
  • Hvad der er de økonomiske gevinster og udgifter ved indsatsen?

Evalueringen inddrager både kvalitative og kvantitative kilder og metoder, herunder voldsregisterringer, progressionsmålinger, valideret instrumenter, registerdata samt dybdegående casebesøg.