Midtvejsevaluering af Socialstyrelsens indsats mod radikalisering og ekstremisme hos unge

Oxford Research har på vegne af Socialstyrelsen, gennemført en midtvejsevaluering af projektet ’Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme’.

 

Projektet har til formål at forebygge ekstremisme og radikalisering blandt unge, og er implementeret i projektkommunerne København, Aalborg, Høje-Taastrup og Odense.

Projektet består af tre indsatser:

  • Mentor ordning, hvor unge med risiko for radikalisering, kan modtage målrettet støtte til at undgå dette.
  • Forældrecoach, som tilknyttes den unges forældre, og har til formål at styrke dialogen mellem barn og forældre.
  • Ung-til-ung-formidlere, som går i dialog med de unge i folkeskolen omkring ømtålelige og tabubelagte emner, med henblik på at udfordre gængse tankegange og skabe debat.

Midtvejsevalueringen blev gennemført i efteråret 2014, og havde primært fokus på implementeringen af indsatserne, samt uddannelsen af mentorer, forældrecoaches og ung-til-ung formidlere.

Evalueringen viste blandt andet, at uddannelsesforløbene var velfungerende og at der var tilfredshed med indholdet. Samtidig viste den, at ung-til-ung formidlerne oplevede at få konkrete redskaber og værktøjer, som de kunne bruge til at skabe en god debat i klasserne.

Projektets primære udfordring består i at koble de tre indsatser sammen, således at alle tre indsatser igangsættes omkring én borger. Denne udfordring udspringer primært fra det faktum, at der er tale om et frivilligt tilbud, og at det derfor kan være svært at få samtykke fra både den unge og dennes forældre.  De tre indsatser fungerer i stedet som selvstændige tilbud.

Midtvejsevalueringen fremlægger afslutningsvis en række læringspunkter og anbefalinger, som socialstyrelsen kan bruge som inspiration til det fremtidige projektarbejde. Projektet kører indtil vinteren 2015, hvor Oxford Research ligeledes vil udarbejde en slutevaluering.