Team

Lise Smed Olsen


Senioranalytiker

+45 29 33 69 03

lso@oxfordresearch.dk
Lise er senioranalytiker og specialiseret indenfor erhvervs- og regionaludvikling i Norden. Hun har lang erfaring med at udvikle og gennemføre analyser, kortlægningsstudier og evalueringer på nordisk, regionalt og lokalt niveau. Lise har særligt kompetencer indenfor kvalitative metoder, komparative casestudier og policy-analyse. Hun har desuden dybdegående kendskab til forvaltning og implementering af EU’s struktur- og investeringsfonde gennem sin involvering i en række europæiske studier og evalueringer på program- såvel som projektniveau. Lise har tidligere arbejdet som forsker på Nordregio, et forskningsinstitut under Nordisk Ministerråd og som selvstændig konsulent.

Anna Bech Nedergaard


Praktikant

+45 20 20 58 53

abn@oxfordresearch.dk
Anna Bech Nedergaard er kandidatstuderende ved Statskundskab på Københavns Universitet og ansat som junioranalytiker hos Oxford Research. Anna har tidligere arbejdet som projektmedarbejder hos Marselisborg Consulting, hvor hun har gennemført udviklingsprocesser, analyser og strategier på ældreområdet. Her har hun samtidig udviklet kompetencer inden for særligt kvalitative metoder. Fra universitetet har Anna erfaring med udvikling af både kvantitative og kvalitative undersøgelsesdesign. Annas faglige fokus ligger særligt inden for marginalisering og integration.

Sandy Brinck


Chefanalytiker

+45 28 10 08 36

sbr@oxfordresearch.dk
Sandy er chefanalytiker med velfærdsområdet som sit primære felt. Inden for velfærdsområdet beskæftiger Sandy sig med uddannelse, beskæftigelse, sociale indsatser, integration, civilsamfund og arbejdsmiljø. Sandy anvender sine erfaringer fra sit tidligere hver som medlem af Folketinget til netop at have en bred indsigt og se samspillet mellem policyområder. Derudover har Sandy gennemført et utal af virkningsevalueringen, med fokus på såvel processer som effekter. Sandy har i denne sammenhæng et særligt analytisk blik for implementeringsprocesser med analyser af samspillet mellem interessentperspektiver, ledelse og organisation. Sandy mestre både kvalitative og kvantitative metoder og udfører oftest analyser på baggrund af mixed methodes, hvor hun evner netop at få fordelene fra de forskellige metoder frem. Fleksibilitet og faglig robusthed i evalueringerne er en balance Sandy mestrer med stor inddragelse af kunden og øvrige centrale aktører i evalueringen. Medejerskab for evalueringer er det bedste afsæt for anvendelse, hvilket Sandy kan skabe.  

Freja Ditte Jakobsen


Praktikant

+45 31 25 50 19

fdj@oxfordresearch.dk
Freja har en bachelorgrad i Sociologi fra Københavns Universitet, og er nu i gang med at tage den tilhørende kandidatgrad. Hun har erfaring med både kvantitativ og kvalitativ metode både igennem hendes uddannelse og tidligere ansættelser. Hun har tidligere arbejdet hos Rockwool Fonden som projekt assistent. Herfra har hun erhvervserfaring med kvantitative metoder og registeranalyser. Derudover har Freja erhvervserfaring med kvalitative interviews gennem hendes projektansættelser hos hhv. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Epinion.

Amanda Thor Andersen


Praktikant

+45 22 70 04 96

ata@oxfordresearch.dk
Amanda Thor Andersen er ansat som junioranalytiker hos Oxford Research og er kandidatstuderende ved Statskundskab på Københavns Universitet. Tidligere har Amanda arbejdet som projektmedarbejder hos VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter i Velfærd. Her har hun arbejdet på forskellige projekter indenfor velfærdsområdet og udviklet kompetencer indenfor både kvantitativ og kvalitativ metode. Amandas faglige fokus ligger særligt inden for integration og udsatte børn og unge.

Tobias Bühring


Senioranalytiker

+45 28 10 08 43

tbu@oxfordresearch.dk
Tobias Bühring er cand.scient.pol og arbejder som analytiker hos Oxford Research. Han arbejder med analyse og evaluering indenfor en bred vifte af velfærdsopgaver. Tobias har indgående erfaring med såvel kvantitativ som kvalitativ dataindsamling og analyse. Udover sine metodiske kompetencer har Tobias integrationsområdet og arbejdsmiljøområdet som sine faglige styrkeområder. Tobias har arbejdet med evaluering og analyse siden 2010 og har været hos Oxford Research siden 2012.

Clara Emilie Ellegaard


Senioranalytiker

+45 20 99 08 06

cee@oxfordresearch.dk
Clara Emilie Ellegaard er senioranalytiker ved Oxford Research. Her udarbejder hun evalueringer, undersøgelser og kortlægninger på de velfærdspolitiske områder, herunder ligestilling, uddannelse, integration, udsatte børn og unge samt frivillighed for en lang række kunder. Qua disse erfaringer samt sin uddannelsesbaggrund som cand.scient.adm og sociolog er Clara særdeles velfunderet i kvalitative såvel som kvantitative metoder og har gedigne erfaringer med at tilrettelægge og gennemføre dataindsamling blandt alsidige målgrupper, herunder børn, unge og fagfolk. Hun besidder desuden et skarpt analytisk blik, som gør hende i stand til at formidle komplekse sammenhænge i et let fremkommeligt og inspirerende sprog.

Jakob Falk


Senioranalytiker

+45 20 15 46 70

jfa@oxfordresearch.dk
Jakob arbejder med analyser, kortlægninger og effektevalueringer af det danske og europæiske erhvervsfremme-, innovations-, og forskningssystem. Jakob har både i rollen som projektleder og projektmedarbejder gennemført analyser og evalueringer for kunder på europæisk, statsligt, regionalt og kommunalt niveau. Han er en erfaren projektleder og har indgående viden og praktisk erfaring med både kvantitative og kvalitative metoder lige fra registerbaserede statistiske analyser, regressions- og faktoranalyser til facilitering af fokusgruppeinterviews. Derudover er han en stærk formidler på både dansk, engelsk og tysk. Før Jakob kom til Oxford Research, har han arbejdet i Innovationspolitisk Center under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Christian Holst


Praktikant

+ 45 20 21 39 47

cho@oxfordresearch.dk
Christian arbejder som junioranalytiker hos Oxford Research, og er samtidig i gang med en kandidatuddannelse i sociologi, fra Aalborg Universitet. Christian har været involveret i projekter, der har taget afsæt i såvel kvalitative som kvantitative problemstillinger, mens han desuden har erfaring med kombinationen af disse. Fra studiet kommer Christian med en bred interesse for samfundsmæssige problemstillinger, og har primært fokuseret på sundheds- og uddannelsesområdet. Christian har derudover erfaring med imageforbedrende kommunikation fra tidligere jobs som kommunikationsmedarbejder og projektleder i en frivillig organisation.

Andrew Howard


Senioranalytiker

+45 3147 8820

aho@oxfordresearch.dk
Andrew er senioranalytiker med speciale i evaluering af EU-lovgivning samt policy og er uddannet statistiker. Hans projektportefølje omfatter en række kunder som EuropeAID, GD GROW, DG CONNECT, GD EMPL, GD EAC, GD FTU, GD ARI, GD JUST. I sin tidlige karriere arbejdede han for en økonomisk udviklingskonsulent, der arbejdede på EU-hjælpeopgaver, der støttede indførelsen og styringen af ​​EFRU- og ESF-programmerne i tiltrædelseslandene. Han blev derefter ansat som ekspert på det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter, der reviderede de komparative resultater af programmer for udvikling af landdistrikterne. Siden da har han været involveret i politisk evaluering af EU's programmer, politik og lovgivning, og projektet har forvaltet flere undersøgelser på vegne af Kommissionen. Dette omfatter seniorresearcherstillinger hos Ecorys, CSES og for nylig Oxford Research.

Jeppe Høst


Senioranalytiker

+45 29 16 16 48

jho@oxfordresearch.dk
Som senioranalytiker er Jeppe specialiseret i erhvervs- og regionaludvikling med mange års erfaring inden for både de praktiske, strategiske og forskningsmæssige aspekter af by- og landdistriktsudvikling. Jeppe har undervist og forsket i politisk planlægning med fokus på, hvordan sociale relationer og kulturelle værdier påvirkes af politiske reguleringer og omvendt. Tidligere har Jeppe desuden arbejdet med, hvordan markedsbaserede forvaltningsformer har påvirket fiskeriet i Norden. Med en ph.d.-grad har Jeppe indgående indsigt i både projekt- og forskningsledelse såvel som en dyb teoretisk forståelse af nutidige samfundsmæssige forandringer.  

Martin Bæksgaard Jakobsen


Chefanalytiker

+45 51 42 87 81

mbj@oxfordresearch.dk
Martin er chefanalytiker i Oxford Research og primært tilknyttet projekter på velfærdsområdet, herunder social- og beskæftigelsesområdet samt arbejdsmiljøområdet. Martin har som konsulent i flere konsulenthuse, som freelancekonsulent samt som evaluator og udviklingskonsulent i Københavns Kommune ledet og udført en række evaluerings- og udviklingsopgaver inden for social- og beskæftigelsesområdet. Fokus i opgaverne har været at udvikle og/eller evaluere metoder til at arbejde med særligt udsatte borgere og har bl.a. indebåret udvikling af progressionsmålings- og IT-redskaber, udvikling af nye initiativer til afklaring og vejledning, målopfyldelses- og virkningsevaluering af metodeudviklingstiltag samt beskrivelse af best practice. Med erfaring fra både privat og offentlig regi har Martin erhvervet sig kvalifikationer, der er særligt anvendelige ift. udvikling og evaluering af nye metoder og redskaber på social- og beskæftigelsesområdet. Han har særlig godt kendskab til virksomme metoder og tilgange for de ledige med multiple problematikker, og hvordan disse omsættes konkret handling.

Kristine Kryger


Koordinator

+45 31 47 14 24

kkr@oxfordresearch.dk
Kristine er koordinator hos Oxford Research A/S. Hun har en tværfaglig baggrund inden for internationale relationer samt europæisk politik og har stor erfaring med projekter på forskellige niveauer af finansielle institutioner, ngo'er og kommuner. Hos Oxford Research fokuserer Kristine primært på forretningsudvikling, projektporteføljeforvaltning og budgetkontrol. Derudover er hun ansvarlig for den internationale salgskoordinering, samt ekstern kommunikation. Kristine har kandidatgrader i internationale relationer fra University of Essex og statskundskab fra Københavns Universitet og en bachelorgrad i europæisk politik.  

Nete Krogsgaard Niss


Chefanalytiker

+45 41 28 88 08

nkn@oxfordresearch.dk
Nete er chefanalytiker i Oxford Research tilknyttet projekter inden for velfærdsområdet. Nete er uddannet i statskundskab og har en master i evaluering og har derfor en stærk faglighed indenfor analyse- og evalueringsmetoder, herunder kvalitative undersøgelser, kontrolgruppedesigns og virkningsevaluering. Hun har solid praktisk erfaring med at gennemføre evalueringer og analyser på højt niveau indenfor velfærdsområdet fra mange års arbejde som konsulent i Oxford Research, SFI og professionshøjskolen Metropol. Nete er stærk indenfor både kvalitative og kvantitative metoder og i at kombinere forskellige metoder til et stærkt samlet evalueringsdesign. Hun har fokus på anvendelsesorienterede designs og er vant til at arbejde tæt sammen med interessenterne. Nete har desuden stærke kompetencer indenfor facilitering, herunder af processer og workshops.

Stine Nørtoft Popp


Researcher

+45 31 46 95 32

snp@oxfordresearch.dk
Stine Popp arbejder som researcher for Oxford Research. Hun har en bachelorgrad i Sociologi fra Københavns Universitet, og er ved at færdiggøre sin kandidat i samme emne. Hendes primære professionelle interesse er metoder og samspillet mellem forskellige metoder – både kvalitative og kvantitative. Før hun startede hos Oxford Research, var hun Junior Analytiker hos Ingeniørforeningen, IDA, og udarbejdede analyser til foreningens PR og PA arbejde.  

Anders Gøgsig Randrup


Analytiker

+45 31 47 14 55

ara@oxfordresearch.dk
Anders arbejder som analytiker i Oxford Research og har erfaring med erhvervs- og regionaludvikling, innovations- og forskningspolitik samt uddannelse, kompetence- og beskæftigelsesområdet. Anders har gennemført en række af analyser og evalueringer inden for disse områder. Med en kandidat i samfundsvidenskab (cand.scient.adm) med speciale evidensbaseret politikudvikling er Anders en stærk analytiker med erfaring i forskellige analyse- og evalueringsdesigns samt kombinationen af kvalitative og kvantitative metoder. Tidligere har Anders beskæftiget sig med regionaludvikling, forskning og innovation for Norddanmarks EU-kontor i Bruxelles.

Johan Olivier Secher


Senioranalytiker

+ 45 61 45 79 05

jos@oxfordresearch.dk
Johan Olivier Secher er senioranalytiker hos Oxford Research. Johan kommer med en baggrund fra RUC, og har tidligere arbejdet som konsulent hos Center for Analyse og Erhvervsfremme på Teknologisk Institut. Han er en erfaren projektleder og har bred erfaring med at arbejde med både kvalitative og kvantitative metoder samt udvikling af analyse- og evalueringsdesigns. Johans primære faglige fokus ligger inden for uddannelse og kompetencer samt by- og regional udvikling. På alle områderne har han erfaring fra både nationale og internationale projekter.

Rikke Lynge Storgaard


Vicedirektør

+45 41 28 60 01

rls@oxfordresearch.dk
Rikke er vicedirektør i Oxford Research og er specialiseret i at designe og lede evalueringer, analyser og kortlægninger. Her har hun særligt erfaringer med at understøtte styrelser, ministerier og kommuner med at genere viden om, hvad der er virkefulde indsatser, hvordan man sikrer implementering og forankring, samt hvilke omkostninger, der er forbundet med en indsats, og om det kan betale sig at implementere den. Rikke er meget optaget af og erfaren i data, monitorering og dokumentering, og hun ved, hvilke greb, der skal til for, at data kan være med til at understøtte og styrke et strategisk arbejde, samt praksis. Udover at arbejde med offentlige aktører, samarbejder Rikke både med organisationer, NGO’er og fonde omkring udviklingsprojekter og evaluering af forskellige indsatser målrettet udvalgte målgrupper. Grundet sin faglige baggrund – kombination af forskning og analyse & forretningsudvikling og management – formår Rikke at bygge bro mellem viden, data og analyse & strategi, ledelse og planlægning.  Rikke er en stærk formidler, der er vant til at kommunikere med og formidle til mange forskellige målgrupper.

Jakob Stoumann


Direktør

+45 24 47 59 27

jas@oxfordresearch.dk
Jakob er direktør i Oxford Research. Han er en særdeles erfaren rådgiver, der arbejder med analyse og evaluering samt strategi og forretningsudvikling i krydsfeltet mellem virksomheder, start-ups, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og civilsamfund. Fagligt specialiserer han sig særligt inden for erhvervs- og regionaludvikling, herunder bl.a. innovation, iværksætteri og klyngeudvikling, uddannelses- og kompetenceområdet samt by- og landdistriktsudvikling. Jakob har mere end 10 års erfaring inden for analyse, research og vidensbaserede udviklingsopgaver. Han besidder derfor en omfangsrig og solid værktøjskasse med alt fra antropologiske observationsanalyser, dybdeinterview, design-research-tilgange, policyanalyser, paneler og websurveys, registerbaserede data m.v. Jakob er desuden en stærk kommunikator og erfaren facilitator af udviklingsprocesser, netværk, workshops og samskabelsesprocesser.

Maria Thiemer


Research Assistant

+45 31 40 24 33

mth@oxfordresearch.dk
Maria er kandidatstuderende ved Statskundskab på Københavns Universitet and har primært på kandidaten fokuseret på kvantitative og kvalitative metoder, ligestilling og køn, og uddannelsesområdet. Maria arbejder desuden som forskningsassistent på Aalborg Universitet for Drude Dahlerup på the Gender Regime Project (GRIP) "Formative perioder i udviklingen af kvinderepræsentation i dansk politik: Betydningen af vælgernes, de politiske partier og kvindebevægelsens roller". Maria har tidligere erfaring med evalueringer og undersøgelser fra hendes arbejde som evalueringsmedarbejder for Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.