Nærværende evaluering er en midtvejsevaluering af puljen ”Forstærket indsats over for storrygere” ofte omtalt som ”Storrygerpuljen”. Evalueringen har til formål at vurdere, hvorvidt projekterne under puljen er på rette vej samt at udpege læringspunkter frem mod puljens afslutning og forankring både via succeshistorier og udfordringer.

Formålet med evalueringen er at følge udmøntningen af to del-puljer under den samlede pulje i ni kommuneprojekter og seks organisationsprojekter for at kunne opgøre og forklare resultaterne ved slutevalueringen i 2018.

Kommunepuljen: Målgruppen i puljen er storrygere, der har røget i mange år, og som primært er fra 50 år og opefter. På tværs af puljen er 40 % af målgruppen i beskæftigelse og 30 % er arbejdsløse, og en stor andel af storrygere, der er ufaglærte eller har en kort uddannelse. Deltagerne gennemfører i højere grad rygestopkurset, end man ser i andre rygestopaktiviteter på landsplan. Ligeledes er der en væsentlig højere stoprate. Dette forklares bla. ved, at der tilbydes gratis rygestopmedicin i Storrygerpuljen. Størstedelen af målgruppen henvender sig selv til det kommunale rygestoptilbud. Der henvises kun i mindre grad storrygere fra almen praksis og hospital. De fleste kommuneprojekter har fået etableret et samarbejde med enten almen praksis og/eller hospital omkring storrygerindsatsen. Dog er det for flere af projekterne svært at få oprettet et formaliserede elektronisk henvisningssamarbejde.

Organisationspuljen: Samlet har midtvejsevalueringen vist, at projekterne i organisationspuljen er meget forskellige i forhold til målgruppe, indhold, samarbejdsrelationer og tidligere erfaringer. Projekterne har skabt nye samarbejdsrelationer, hvilket dog har krævet tid og som er gået lettest, hvis samarbejdsaktørerne allerede har rygestopaktiviteter i sine opgaver fx samarbejde mellem 3F og kommune. Projekterne er i fuld gang med at skabe skræddersyede aktiviteter enten i rekrutteringsfasen eller til indhold i rygestopforløbet. Det kan tilføjes, at for de projekter, som retter sig mod rygere med øvrige betydende udfordringer socialt eller i form af handicaps, er der behov for faglig sparring, der kan sætte fokus på røg i kombination med andre tungtvejende udfordringer.

Se alle rapporter →