Oxford Research har på vegne af Danner fulgt og evalueret det ambulante rådgivningstilbud 'Sig det til nogen'. Sig det til nogen tilbyder ambulante rådgivningsforløb til voldsudsatte kvinder og deres pårørende.   

Oxford Research har siden 2018 fulgt og evalueret det ambulante rådgivningstilbud Sig det til nogen (SDTN). Den overordnede målsætning med rådgivningstilbuddet er, at flere kvinder og deres eventuelle børn, kan leve et sikkert og frit liv uden vold. Projektet blev startet i 2018, som et samarbejde mellem Danner, Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter, og køres i dag af de tre oprindelige krisecentre samt Kvindehjemmet, Kolding Krisecenter og Holstebro Krisecenter.

SDTN bygger på en antagelse om, at voldsfaglighed i kombination med en helhedsorienteret indsats, giver voldsudsatte kvinder en øget forståelse for voldens dynamikker, redskaber til at håndtere egen situation, samt hjælp til at bearbejde voldens konsekvenser.

Evalueringen viser først og fremmest, at SDTN når ud til en ny målgruppe, som ikke tidligere har modtaget den nødvendige hjælp. Målgruppen består primært af socioøkonomisk stærke kvinder, der har et højt uddannelsesniveau, en god tilknytning til arbejdsmarkedet og et velfungerende netværk. En stor del af kvinderne har været i den voldelige relation over en længere årrække, og mere end halvdelen af kvinderne har børn med voldsudøveren. En stor del af disse kvinder har, inden deres første samtale ved SDTN, ikke anerkendt omfanget eller konsekvenserne af den vold, som de er eller har været udsat for. Kvinderne er ofte psykisk nedbrudte, har lavt selvværd og selvtillid, og flere af kvinderne har symptomer på angst, depression og PTSD.

Gennem forløbet i SDTN gennemgår kvinderne en markant udvikling mod et mere selvstændigt og sikkert liv, karakteriseret ved øget trivsel for dem selv og deres eventuelle børn. Evalueringen viser således, at SDTN i høj grad når de opstillede målsætninger for tilbuddet, hvilket indebærer at:

  • Kvinden øger sin erkendelse af, at hun er udsat for vold
  • Kvinden får bedre forståelse for voldens dynamikker og konsekvenser
  • Kvinden kan spejle sig i sine egne og eventuelle børns reaktionsmønstre
  • Kvinden får redskaber til at tackle sin situation
  • Kvindens ressourcer bringes i spil, og hun taler med andre om sin situation
  • Kvinden får bedre trivsel
  • Kvinden bearbejder voldens følgevirkninger, herunder traumereaktioner
  • Kvinden bryder med volden.

Endvidere viser evalueringen, at SDTNs anden målgruppe bestående af pårørende, har opnået en større viden om og indsigt i voldens dynamikker, samt konkrete værktøjer og redskaber til, hvordan de kan hjælpe den voldsudsatte kvinde.

Har du spørgsmål til evalueringen, er du velkommen til at kontakte senioranalytiker Amanda Thor Andersen

Se alle rapporter →