Oxford Research har beskæftiget sig med arbejdsmiljøområdet i en lang årrække. I de seneste år har vi gennem forskellige analyser for Arbejdstilsynet bidraget til udviklingen af Arbejdstilsynets tilrettelæggelse af tilsyn.

Arbejdstilsynet har i perioden juli 2016-juli 2017 gennemført et forsøg, hvor risikobaserede tilsyn anmeldes, således at virksomheden kender dato og starttidspunkt for tilsynets gennemførelse. Forsøget er en del af den politiske aftale fra 2015, ’Aftale om styrket arbejdsmiljøindsats’.

Oxford Research har i samarbejde med Lauritzen Consulting gennemført en kvalitativ evaluering af Arbejdstilsynets forsøg med anmeldelse af risikobaserede tilsyn. I forlængelse af denne evaluering har Oxford og Lauritzen udfærdiget en samlet evaluering baseret på de kvalitative interviews og data fra Arbejdstilsynets brugerundersøgelse og tilsynsdata.
Evalueringen skal vurdere betydningen af, at et tilsyn er anmeldt fremfor varslet. Ved et anmeldt tilsyn kender virksomheden datoen for tilsynet og et tidsinterval på to timer, inden for hvilket tilsynet forventes at starte. Virksomheden kan desuden foretage ombooking af tidspunktet. Ved et varslet tilsyn bliver virksomheden gjort bekendt med, at den inden for de kommende tre måneder vil modtage et tilsyn.

Evalueringen viser, at det at anmelde et tilsyn har en vis indflydelse på tilsynet. Betydningen af, at tilsynet er anmeldt, er ikke stor, men omvendt er ulemperne heller ikke tydelige. Hovedparten af Arbejdstilsynets hypoteser kan hverken af- eller bekræftes, hvilket viser, at trods et metodisk design med en sammenligningsgruppe blandt varslede tilsyn er det vanskeligt at udlede fordele og ulemper, der er generelt gyldige.

Generelt er effekten af anmeldelse beskeden, men selvom det kun er få af evalueringens fund, som har givet entydigt positive resultater, er anbefalingen, at Arbejdstilsynet med fordel kan anmelde flere tilsyn.

Se alle rapporter →