Hvert år udsættes omkring 33.000 kvinder for vold fra en tidligere eller nuværende partner, og hvert 6. barn oplever vold i hjemmet. Voldsudsættelse og det at vokse op med vold øger markant risikoen for, at man selv viderefører et mønster som voldsudøver eller voldsudsat i ens videre relationer – der er derfor et stort behov for tidlig indsats og adgang til støtte og rådgivning samt opfølgning for voldsudsatte for at bryde voldscirklen.

“Sig det til nogen” er et gratis rådgivningstilbud for kvinder og pårørende til kvinder, som er udsat for psykisk, fysisk eller andre former for vold i nære relationer, men som ikke har behov for eller ønsker et ophold på et krisecenter. Det er et tilbud, der bliver udbudt af Danner, Ringsted og Randers krisecentre.

Oxford Research evaluerer Sig det til nogen. Evalueringens formål er at indsamle viden og dokumentere resultaterne og effekten ved det ambulante rådgivningstilbud, samt svare på om indsatsen implementeres efter hensigten. Evalueringen har særligt fokus på følgende:

  • Hvad er behovet for ambulant rådgivning blandt voldsudsatte (individuelle forløb, gruppe, andet), og når tilbuddet ud til en målgruppe, som ikke nås i dag?
  • Bidrager det ambulante tilbud til positiv forandring hos kvinden?
  • Kan der spares penge ved at lave en forebyggende indsats?

Evalueringen vil samtidig beskrive best practice for ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder uden krisecenterophold med afsæt i Socialstyrelsens principper for lovende praksis for det specialiserede socialområde, således at tilbuddet så vidt muligt kan rulles ud til resten af landet efterfølgende.