Oxford Research har siden 2010 evalueret tre initiativer under det forhenværende Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integrations strategi, Mangfoldigt Foreningsdanmark. Evalueringen er nu færdiggjort og afrapporteret i dels rapporter og metodekataloger.

Strategiens formål var at sikre foreningers parathed og kapacitet til at rekruttere og fastholde ikke-foreningsvante borgere med anden etnisk baggrund end dansk som medlemmer og frivillige. Strategien havde en samlet økonomi på 15 mio. kr.

Forsøg med rekruttering og fastholdelse af en mangfoldigt sammensat frivilligskare i idræts- og foreningslivet

Fem organisationer har hver modtaget 1 mio. kr. til afprøvning af metoder til rekruttering og fastholdelse af en mangfoldig frivilligskare. De fem organisationer er:
• Dansk Ungdoms Fællesråd
• Røde Kors
• Dansk Flygtningehjælp
• Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
• Danmarks Idræts-Forbund

Forsøg med frivilligt arbejde i arbejdstiden

Tre forskellige aktører har ligeledes hver modtaget 1 mio. kr. til forsøg, der får forenings- og erhvervslivet til at samarbejde. Forsøgets formål er at øge foreningernes kapacitet i forhold til den frivillige integrationsindsats.

De tre aktører er:
• Ungdommens Røde Kors
• Københavns Kommune
• Center for Socialøkonomi

Forsøg med styrkelse af samarbejdet om den lokale integrationsindsats

Fire kommuner har afsøgt mulighederne i at øge foreningernes kapacitet via samarbejde. De fire kommuner har hver modtaget mellem 700.000 og 1 mio. kr. til forsøgene. De fire kommuner er:
• Aarhus Kommune
• Københavns Kommune
• Randers Kommune
• Slagelse Kommune

Evaluator vurderer, at der med forholdsvis få midler til de respektive bevillingsmodtagere er skabt et meget brugbart resultat via velbeskrevne metoder – som kan anvendes bredt i foreningslivet og af landets kommuner.  Nedenfor er resultaterne opstillet i punktform.

• Projekterne har været i kontakt med et stort antal børn, unge og voksne med anden etnisk baggrund end dansk samt etniske minoritetsforeninger.
• CSR-samarbejde skal tage udgangspunkt i virksomhedernes kernekompetencer.
• Det er muligt både at styrke integrationsindsatsen ved at inkludere flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i foreningerne og samtidig skabe en indholdsmæssig og organisatorisk udviklingen af Foreningsdanmark.
• Som frivillig forening eller organisation er det afgørende at se inklusion af frivillige med anden etnisk baggrund end dansk som et bidrag til foreningens udvikling snarere end en opgave.
• Kommunerne kan med fordel påtage sig en mere opsøgende og faciliterende rolle, som gør foreningerne mere bæredygtige og selvhjulpne, hvilket antages at mindske efterspørgslen på bistand hos kommunen.
• Der er udarbejdet to meget konkrete metodekataloger, som har en bred anvendelighed i hhv. foreningslivet og blandt kommuner.