Oxford Research har i samarbejde med SDU foretaget en undersøgelse af fædres brug af orlov. Undersøgelsen er udført for Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet.

Blandt undersøgelsens interessante resulater er, at der er en signifikant sammenhæng mellem fædres brug af orlov og faderens involvering i barnet. Ligeledes ser vi en tendens til at tilknytningen mellem far og barn bliver stærkere, jo længere orlov faderen vælger at tage.

Vi ser også at fordelingen af hjemmets pligter er mere ligeligt fordelt i hjem hvor faderen har taget lang orlov sammen med barnet.

Når vi kigger på sammenhængen mellem længden af fædres orlov og forældrenes vurdering af, om deres orlov har haft en positiv betydning for deres karriere, så ser vi også en forskel. Fædre, der tager en lang orlov, vurderer i højere grad, at barslen har en positiv betydning for deres karriere og lønudvikling. For kvinder er tendensen modsat – jo længere orlov, jo større tendens til at opleve en negativ betydning for løn- og karriereudvikling. Det skal dog nævnes at på grund af færre besvarelser er disse sammenhænge blandt mødre dog ikke statistisk signifikant.

Derudover giver undersøgelsen en række andre interessant indsigter:

• Mange fædre kender ikke deres rettigheder til orlov.
• 48 pct. af fædrene i spørgeskemaundersøgelsen har svaret ”ved ikke” til spørgsmålet om, hvor mange ugers orlov med fuld løn, de har ret til på deres arbejdsplads. 16 pct. har ikke svaret på spørgsmålet. 
• Jo længere orlov faderen har holdt, jo mere tilfredse er begge forældre med fordelingen af orloven. 
• 96 pct. af de fædre, der ikke er tilfredse, ville gerne have holdt mere orlov, mens 40 pct. af mødre, der ikke er tilfredse, gerne ville have holdt mindre. 
• 17,5 pct. af mændene er enige eller helt enige i, at arbejdsgiverens holdning har haft betydning for længden af deres orlov mod kun 7,7 pct. af kvinderne. 
• Hver tiende far mener, at deres arbejdsgiver ser fædres orlov som et problem. 
• Kun ca. 60 pct. af både kvinder og mænd er enige eller helt enige i, at fædres brug af orlov er en naturlig del af kulturen på deres arbejdsplads.
• 79,1 pct. af kvinderne og 66,6 pct. af mændene er enige eller helt enige i, at gode barselsvilkår for kvinder og mænd spiller positivt ind på virksomhedens omdømme.
• Undersøgelsen peger på en effekt for børnenes skoleresultater, som konkret er bedre i matematik, når faderen har taget mere orlov

Læs rapporten her