Oxford Research A/S har gennemført en midtvejsevaluering, der omfatter 13 initiativer på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og på Justitsministeriets område, bl.a. om rådgivning og opkvalificering af relevante aktører i forebyggelsesindsatsen samt borgerrettede initiativer som fx den nationale hotline mod radikalisering.

Du finder rapporten her: Midtvejsevaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Ved satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat 61 mio. kr. til en styrket indsats mod radikalisering og ekstremisme i perioden 2015-2018.

Seks af initiativerne gennemføres af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE) og/eller PET, mens syv initiativer gennemføres for NCFE af eksterne leverandører.

Midtvejsevalueringen viser bl.a.:

  • 11 initiativer gennemføres efter planen, og de forventede kortsigtede mål og resultater på nuværende tidspunkt er nået.
  • Implementeringen af to initiativer (3 og 6) er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, men de er igangsat og vil blive gennemført indenfor aftaleperioden.
  • Der er i kommunerne og blandt andre aktører i forebyggelsesindsatsen stor interesse for ekstremismeområdet – både blandt ledere og medarbejdere.
  • Modtagerne af rådgivning, opkvalificering, uddannelse og andre tiltag er generelt tilfredse. De oplever, at de får ny viden og kompetencer, og at den opkvalificering og støtte, de har modtaget, er relevant og handlingsanvisende.
  • Nøglen til denne succes ligger ifølge midtvejsrapporten i, at NCFE og PET benytter en individuel og skræddersyet tilgang, som gør det muligt at imødekomme de enkelte kommuners behov.
  • Der er kun visiteret få borgere til mentor/forældrecoach-indsatsen. Det kan skyldes manglende registrering af forløbene, men også at de uddannede mentorer og coaches fungerer som rådgivere og supervisere for andre fagprofessionelle som arbejder med borgere i risiko for radikalisering.
  • Der vil frem mod slutevalueringen være særlig fokus på, i hvilket omfang de mellemlange mål for initiativerne nås, og om de igangsatte aktiviteter medfører praksisændringer og forbedringer i forebyggelsesindsatsen.

Midtvejsrapporten er baseret på data indsamlet i perioden januar 2016 til maj 2017, hvorfor de initiativer, der er gennemført efter maj 2017 ikke fremgår af rapporten.

Ved satspuljeaftalen for 2017 blev der afsat yderligere 91 mio. kr. til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering i perioden 2017-2020, herunder midler til etablering af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Centeret viderefører, udvikler og styrker den indsats som tidligere blev varetaget af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).