Ekspertudvalget om arbejdsmiljø har afleveret sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Dårligt arbejdsmiljø koster. Omkostningerne relaterer sig til flere forhold, bl.a. er der udgifter til sygedagpenge, merudgifter til sundhedsvæsenet, produktionstab for virksomhederne og manglende skatteindtægter. Dårligt arbejdsmiljø er herudover en barriere for ønsket om, at arbejdstagerne skal være på arbejdsmarkedet længere. Alene på denne baggrund er det bekymrende, at tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at det går den forkerte vej med centrale arbejdsmiljø indikatorer som muskel-skelet-besvær og psykisk arbejdsmiljø. Dette er baggrunden for, at regeringen i 2017 nedsatte et ekspertudvalg på arbejdsmiljøområdet, der skal kulegrave den danske arbejdsmiljøindsats med henblik på at undersøge, om indsatsen kan forbedres.

Som en del af ekspertudvalgets grundlag for de netop udkomne ekspertanbefalinger har Oxford Research foretaget et komparativt studie af den svenske arbejdsmiljøindsats i forhold til den danske. Udgangspunktet var, at med to nært beslægtede og sammenlignelige lande vil der være muligheder for at finde arbejdsmiljøindsatser, som kunne inspirere til ændringer i den danske indsats. Sverige blev desuden valgt, fordi Sverige har markant færre anmeldte arbejdsulykker og alvorlige arbejdsulykker end Danmark.

Oxford Research har gennemført det komparative studie i tidsrummet marts-juni 2018. Det består af litteraturstudier samt kvalitative interviews med 33 svenske aktører i forhold til arbejdsmiljøområdet. Analysen er gennemført i et samarbejde mellem vores danske og svenske kontorer, hvilket har afhjulpet sprogvanskeligheder, men mest af alt givet dybdegående indsigt i begge landes historik, struktur og kultur.

De samlede anbefalinger fra ekspertudvalget skal bidrage til en mere sammenhængende og virkningsfuld arbejdsmiljøindsats, der i højere grad når ud på de enkelte arbejdspladser. Oxford Research har i den forbindelse leveret en større undersøgelse af arbejdsmiljø indsatser i Sverige. Ekspertudvalget peger på 18 konkrete anbefalinger, som blandt andet skal bringe arbejdsmiljømålene tættere på arbejdspladserne, sikre en mere målrettet myndighedsindsats samt bedre regelefterlevelse og sætte en klar strategisk retning for forskning og produktion af viden på området.

Oxford Research rapport om arbejdsmiljø i Sverige kan læses ved at klikke her: https://oxfordresearch.dk/wp-content/uploads/2018/10/Arbejdsmiljøindsatser-i-Sverige.pdf

Ekspertudvalgets samlede anbefalinger kan læses på Beskæftigelsesministeriets website: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/anbefalinger-til-et-nyt-og-forbedret-arbejdsmiljoe/