Oxford Research har på baggrund af et omfattende kvalitativt datamateriale undersøgt, hvilke faktorer der har betydning for et godt lærerarbejdsliv. Undersøgelsen er foretaget for Danmarks Lærerforening og er en gentagelse af en undersøgelse foretaget i 2002. Undersøgelsen er opbygget eksplorativt, hvor interviewene har taget udgangspunkt i nedenstående fire meget åbne spørgsmål:

1. Hvad er det gode ved at være lærer?
2. Hvilke barrierer og problemer er der i den nuværende situation?
3. Hvordan understøttes det gode lærerarbejdsliv?
4. Hvilke ønsker, krav og forventninger er der til fremtiden?

Undersøgelsen beror på et solidt kvalitativt datagrundlag med såvel fokusgruppeinterview som individuelle interview. På baggrund af undersøgelsen påpeger vi 12 faktorer, der alle har betydning for lærernes arbejdsliv og arbejdsglæde. De 12 faktorer er gensidigt afhængige.

Undersøgelsen er mundet ud i række anbefalinger bl.a:

  • Der er et behov for igen at italesætte og gøre plads til almen dannelse i skolen
  • Dokumentationskravet bør tilpasses, så dokumentationen bliver meningsfuld for læ-rerne, og øvrig dokumentation skæres fra
  • Der bør både nationalt og lokalt arbejdes for fleksibilitet i planlægningen af lærernes forberedelse
  • Behov for at tydeliggørelse hvornår er en “standardvare” god nok, og hvornår forventes et særligt tilrettelagt undervisningsforløb
  • Behov for et fokus på forholdet mellem undervisningstid og forberedelsestid