Det går generelt godt med at implementere fire forskellige indsatser, der skal styrke den tidlige indsats overfor udsatte børn. Medarbejderne i dagpleje og daginstitutioner er positive over for indsatser, der understøtter systematikken i deres arbejde. Men der er udfordringer med videndeling og med at etablere samarbejde med de mest udsatte familier.

Baggrund

Projektet Tidlig Indsats – Livslang Effekt har til formål at fremme udsatte børns trivsel, udvikling og læring ved at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser. Oxford Research og KORA samarbejder om at evaluere projektets fire forebyggende indsatser til børn i alderen 0-6 år: De Utrolige År Baby, De Utrolige År Småbørn, Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud (VIDA) og Opsporingsmodellen.

Formålet med midtvejsevalueringen er først og fremmest at bidrage med viden om, hvilke forhold der kan fremme eller hindre implementeringen af de fire indsatser. Samtidig danner midtvejsevalueringen et fundament for slutevalueringen, der er færdig i slutningen af 2017.

Resultater

Midtvejsevalueringen viser, at det overordnet set går godt med implementeringen af de fire indsatser i projekt Tidlig Indsats – Livslang Effekt. Der er generelt god motivation blandt ledere og medarbejdere for at arbejde med indsatserne.

I alle fire indsatser oplever deltagerne desuden, at de har udbytte af at arbejde med den systematik, der knytter sig til indsatserne. De oplever også, at de har udbytte af at arbejde med de værktøjer, der knytter sig til indsatserne – fx trivselsvurderingerne i Opsporingsmodellen og reflektionsværktøjet i VIDA. Evalueringen tyder på, at det er lettere at implementere indsatser med velbeskrevne værktøjer.

Men der er også nogle udfordringer. I De Utrolige År-indsatserne Baby og Småbørn har det fx været udfordrende for kommunerne at rekruttere forældre til kurserne, og også i VIDA og opsporingsmodellen kan det være vanskeligt at etablere et samarbejde med de forældre, hvor behovet er størst.

Videndeling er et kritisk punkt i alle fire indsatser, da de er baseret på, at der uddannes en eller flere personer, der skal sprede viden. Der er forskellige erfaringer med dette i de fire indsatser. Evalueringen tyder på, at et godt skriftligt materiale kan være effektivt til at understøtte videndeling.

Oxford Research og KORA

Oxford Research har den overordnede projektledelse og er ansvarlig for projektets implementeringsevaluering. Oxford Research bidrager desuden til effektevalueringen og den økonomiske evaluering

KORA er ansvarlig for projektets effektevaluering og projektets økonomiske evaluering. Derudover bidrager KORA til implementeringsevalueringen med særligt fokus på Opsporingsmodellen. Du kan læse mere om KORA her.

Du kan også læse mere her om midtvejsevalueringen hos Socialstyrelsen