Oxford Research evaluerer 13 initiativer under den nationale handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer. Evalueringen laves på vegne af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og løber frem til 2019.

Der har siden 2002 været en række nationale handlingsplaner til bekæmpelse af vold i nære relationer. Handlingsplanen, der er genstand for denne evaluering, er fra 2014 og er den 4. i rækken af handlingsplaner. Den tager udgangspunkt i, at der allerede eksisterer en omfattende forebyggende, behandlende og støttende indsats i regi af sundheds -, social- og retssystemerne. Sigtet med planen er, at færre skal opleve vold i familien og i nære relationer. Handlingsplanen skal endvidere bidrage til, både internationalt og nationalt, at sende et tydeligt signal om, at vold er uacceptabelt samt understrege, at Danmark tager ansvar for at bekæmpe vold i nære relationer.

Formålet med handlingsplanen er at bidrage til at sætte fokus på og bekæmpe vold i familien og i nære relationer. Handlingsplanen skal på kort sigt supplere de eksisterende indsatser samtidig med, at den skal være med til at udvikle nye idéer til løsninger og prioritere nye indsatsområder. På langt sigt er målet, at vold i familien og i nære relationer reduceres yderligere, og at der opnås bedre og mere ligestillet samfund.

Handlingsplanen er bygget op om følgende fire indsatsområder (13 initiativer):

  1. Styrket håndtering og opbygning af viden om forskellige voldsformer i familien og i nære relationer
  2. Styrket indsats og mere viden om voldsudsatte mænd
  3. Tidlig indsats i relation til unge, der udsættes for kærestevold
  4. Øget debat og viden om følgerne af vold i nære relationer

Formålet med evalueringen er at skabe et grundlag for en vurdering af handlingsplanens målopfyldelse, implementering og signalværdi. Dertil skal evalueringen vurdere tre pilotprojekter, herunder implementeringen af dem, resultaterne de har medført (på brugerniveau) og den viden, der er skabt om målgruppen, metoder, hvad det koster mv.

Evalueringen inddrager både kvalitative og kvantitative kilder og data inkl. validerede instrumenter, surveys, projektdokumentation, interviews og casebesøg.

Evalueringen løses af Oxford Research for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i perioden 2016-2019.