Oxford Research skal bistå Det Europæiske Råd i kampen mod manipulation af sportsresultater (også kendt som matchfixing). Projektet gennemføres i samarbejde med en række partnere, herunder Den Internationale Olympiske Komité og Interpol, og er en af flere undersøgelser Oxford Research har lavet omkring matchfixing.

Manipulation af sportsresultater anses for at være en af de største trusler mod professionel sport nu og i fremtiden. Matchfixing fik ikke meget omtale for 5 år siden, men de seneste år har der været massiv fokus på det. Det Europæiske Råd har identificeret matchfixing som et stort problem og har på den baggrund vedtaget en konvention til bekæmpelse af manipulation af sportskonkurrencer. Som følge af dette har de taget initiativ til projektet “Keep Crime Out of Sports” (KCOOS), som har til formål at sprede viden om bekæmpelse af matchfixing i og mellem de involverede lande. Derudover er målene for KCOOS at biddrage til at konventionen i højere grad bliver implementeret i national lovgivning, at der opbygges et netværk af nationale platforme med viden om matchfixing og at god praksis på området spredes.

Oxford Research er i kraft af sin store viden og tidligere erfaringer fra området blevet udvalgt til at stå for udarbejdelsen af en håndbog om god praksis og undervisningsmateriale om konventionen. Desuden skal Oxford Research assistere i gennemførslen af regionale seminarer samt studie- og ekspertbesøg med fokus på, at inspirere og udveksle erfaringer omkring bekæmpelse af matchfixing. Der blev den 9.-10. februar afholdt et godt og konstruktivt opstartsmøde med partnerne i Bruxelles, og processen omkring indsamling af information og erfaringer fra medlemslandene er nu påbegyndt.

Læs mere om konventionen her: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/215