I dag udgør fleksible og tidsbegrænsede ansættelsesforhold en stigende andel af arbejdsmarkedet inden for offshore. Samtidig oplever aktørerne på området oftere, at det er vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, når der eksempelvis skal gennemføres store konstruktions- eller vedligeholdsopgaver. Spørgsmålet er, om de eksisterende AMU-kurser og pakker er relevante for de virksomheder, der agerer på det fleksible offshore arbejdsmarked?

Metalindustriens Uddannelsesudvalg og Industriens Fællesudvalg har i regi af Industriens Uddannelser bedt Oxford Research om at kortlægge behov og muligheder for efteruddannelse inden for det fleksible offshore arbejdsmarked i Danmark, dvs. hvor store konstruktions- og vedligeholdelsesopgaver udføres inden for relativt kort tid, og hvor arbejdskraften ansættes i tidsbegrænsede storskalaprojekter.

Analysen har dels til formål at kortlægge behov og muligheder for efteruddannelse inden for det fleksible offshore arbejdsmarked i Danmark, dels at verificere de eksisterende AMU-uddannelsespakkers relevans. Analysen er gennemført i perioden juni til november 2015 og bygger på dybdegående kvalitative interviews med 37 repræsentanter fra virksomheder, organisationer og beskæftigelses- og efteruddannelsesaktører på offshore området

Analysen viser overordnet set, at virksomhederne ikke oplever en akut mangel hverken på arbejdskraft eller på de rigtige kompetencer i forhold til de opgaver, som de aktuelt skal løse på det fleksible offshore arbejdsmarked. Enkelte er usikre på det danske arbejdsudbud i forbindelse med fremtidige storskala-offshore etableringsprojekter, men usikkerheden går nærmere på det fremtidige udbud af faglært dansk arbejdskraft i det hele taget.

Analysen viser endvidere, at virksomhederne finder, at både form og indhold af AMU-pakker og -kurser generelt set imødekommer deres behov i forhold til at agere på spotarbejdsmarkedet.

Uanset dette kan der stadig være en række udfordringer for virksomhederne i forhold til at få efteruddannet medarbejdere, men analysen tyder ikke på, at den stigende fleksibilitet inden for offshore sektoren generelt set gør det mere vanskeligt at holde arbejdsstyrken up-to date med kompetencer og efteruddannelse.

Analysen kan findes på Industriens Uddannelsers hjemmeside: http://iu.dk/iu-projekter/afsluttedeprojekter/uddannelse_offshore.html