Mange mindre byer i provinsen står i disse år over for udfordringen at have mistet deres funktion som stærk detailhandelscenter. Mange steder er detailhandlen trukket ud af bymidterne – enten til andre større byer eller til nye indkøbsentre i udkanten af byerne. Byerne skal derfor finde nye måder at være centre og mødesteder på. Det er svært at stoppe den økonomiske udvikling og igangværende urbanisering, men ikke desto mindre er det særdeles vigtigt at have øje for, hvordan man kan gøre disse bycentre attraktive igen. Hvordan man finder nye værktøjer til at skabe liv, nye funktioner og mødesteder i disse byer?

Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig udbød sidste år en forsøgspulje under byfornyelsen med temaet “Butiksgader og bymidter under pres”. Det overordnede formål med puljen var at igangsætte projekter, der kan inspirere til en videreudvikling af byfornyelsesindsatsen i forhold til de aktuelle udfordringer, som mange små og mellemstore byer står overfor.

Fem projekter (i byerne Mørke, Rudkøbing, Haslev, Langå og Vordingborg) fik efterfølgende tilsagn om støtte, og disse projekter skal udvikle og afprøve nye metoder eller redskaber til byfornyelsen med konkrete bud på, hvordan en indsats kan understøtte en positiv udvikling i problemramte bymidter og handelsgader. De igangsatte tiltag skal konkret tilføre nye funktioner og nyt liv til bymidterne og dermed bidrage til positiv byudvikling.

Ministeriet har nu igangsat en følgeevaluering af de fem projekter, der har til formål dels at vurdere om formålet med puljen opnås, dels i hvilken udstrækning de enkelte forsøgsprojekter opfylder egne målsætninger, og hvorfor og hvordan noget lykkes – og andet ikke gør. Herudover skal evalueringen indeholde anbefalinger til kommunernes fremtidige områdebaserede indsats og til videreudviklingen af byfornyelsesindsatsen. En vigtig del af evalueringen er desuden at skabe læring og videndeling på tværs af de fem projekter.

Oxford Research, Manto og arkitekt Boris Brorman Jensen er blevet valgt til at gennemføre følgeevalueringen, som startes op i november 2015 og løber indtil september 2018.

Følgeevalueringen består af tre nedslag i form af en baselinetilgang, der indeholder en før-måling af udgangspunktet for de fem byprojekter, en midtvejsevaluering, der har særligt fokus på projekternes fremdrift, processer og netværksskabelse samt en efter-måling, når projekterne nærmer sig deres afslutning. Nedslagene skaber stærke muligheder for at vurdere både projekternes resultat- og effektskabelse og for at sætte resultaterne i spil undervejs og derved kvalificere projekterne med evalueringen.

Evalueringen baseres på et solidt datagrundlag, som opnås via en kombination af kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder med henblik på at sikre, at de fem byers udfordringer og metoder til løsning af disse, afdækkes i dybden.