Der er i Danmark og andre lande for tiden et stort fokus på det kreative område og det vækstpotentiale, som det rummer. Oxford Research skal i efteråret 2015 hjælpe Region Midtjylland med en analyse af de kreative erhverv og af indsatser og virkemidler til forløsning af erhvervspotentialer inden for de kreative erhverv i regionen. Med fokus på de fire klynger; design, mode, arkitektur og digitale visuelle industrier, skal analysen bidrage med input til tilrettelæggelsen af klyngeudviklingsindsatsen inden for disse områder.

En række forskellige erhvervstiltag i Region Midtjylland gør, at erhvervspotentialet inden for de kreative erhverv har gode forudsætninger. Men med en stigende konkurrence på området, både lokalt og globalt, stiger behovet for løbende udvikling dog også. Oxford Research vil i opgaven bl.a. afdække, om den eksisterende erhvervsservice i tilstrækkelig grad formår at imødekomme centrale aktørers behov for tilbud og støtte inden for de fire klyngeområder.

 

Da de fire klyngeområder ikke er tydeligt afgrænset, bliver en væsentlig del af opgaven at foretage denne afgrænsning og kortlægge virksomhederne inden for de udpegede områder. Første fase af opgaven består af kvalitative interview med ledere af klyngeorganisationerne for de fire klynger og regionen med henblik på at kvalificere analysedesignet samt at foretage en indledende afgrænsning.

 

Den endelige kortlægning sker på baggrund af dialog med de forskellige klyngeinitiativer, branchebaseret virksomhedsudtræk og desk research. Næste fase består i at identificere styrkepositioner og vækstpotentialer samt eventuelle vækstbarrierer, som bør adresseres. Dette sker gennem 40 kvalitative interviews, 10 interviews inden for hvert klyngeområde, og 10 kvalitative interview med nationale og internationale eksperter. I den tredje fase gennemføres en kvantitativ survey blandt virksomhederne inden for de udvalgte klynger samt 40 kvalitative interviews med virksomhedernes målgrupper. Afslutningsvis udledes en række anbefalinger, som skal give inspiration til, hvordan Region Midtjylland fremadrettet kan tilrettelægge og facilitere samarbejder og initiativer målrettet de kreative erhverv i regionen.

 

Analysen skal afrapporteres i en samlet rapport og præsenteres på konferencen “Fremtidens erhverv er kreative erhverv” i Aarhus den 10. november 2015.