Hvordan går det med Flexboligordningen?

Ny undersøgelse af landdistriktskommunernes anvendelse af Flexboligordningen

Den 1. maj 2013 trådte flexboligordningen i kraft. Den nye lov giver husejere mulighed for at ansøge om tilladelse hos kommunen om at anvende et helårshus som flexbolig. Godkendes ansøgningen er huset ikke bundet af bopælspligt, og en helårsbolig kan dermed bruges som fritidshus dvs. som flexbolig. Hensigten med ordningen er bl.a. at huse på landet – i yderområderne – skal blive lettere at sælge. Ordningen skal endvidere være med til at sikre kvalitet i boligmassen i landets yderområdekommuner ligesom hensigten med ordningen er, at den skal bidrage til at skabe liv i tyndt befolkede områder.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gennemførte i vinteren 2013 en landsdækkende undersøgelse af flexboligordningens anvendelse indtil udgangen af 2013. Undersøgelsen viste, at der på landsplan er givet 135 flexboligtilladelser i perioden maj 2013 til december 2013. Siden undersøgelsen i 2013 har ministeriet gennemført en række projekter målrettet flexboligordningen bl.a. en mere dybdegående kortlægning af ordningens anvendelsen i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner samt en analyse af flexboligernes udlejningspotentialer.

Bl.a. på baggrund af den målrettede indsats har flexboligordningen fået mere medieomtale bl.a. på DR, men også i Berlingske Tidendes boligsektion samt naturligvis på ministeriets egen hjemmeside. Yderligere har kommunerne nu haft 1½ år til at se ordningen an, og det forventes derfor at flere kommuner har taget stilling til ordningens potentiale samt deres forvaltningsmæssige praksis.

På den baggrund ønsker Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nu en opfølgende undersøgelse af landdistriktskommunernes anvendelse af ordningen og Oxford Research gennemfører i starten af 2015 denne undersøgelse.

Undersøgelsen gennemføres som en e-mailbaseret spørgeskemaundersøgelse med telefonisk opfølgning blandt de 46 kommuner, der i Danmark klassificeres som hhv. yder- og landkommuner i Landdistriktsprogrammet 2007 – 2013.