Udsatte børn & unge


Oxford Research arbejder med processtøtte, metodeudvikling, analyser og evalueringer inden for området for udsatte børn og unge.


De fleste børn i Danmark har det heldigvis godt og vokser op i trygge rammer, men desværre er der også en gruppe af børn og unge, der har brug for særlig støtte. Det kan være fordi børnene har fysiske, psykiske eller sociale handicap, der kræver særlige rammer og ressourcer, eller det kan være fordi deres familie er i en svær situation med konflikter eller misbrug. I de værste tilfælde er børn og unge udsat for svigt og overgreb. Jo tidligere og mere relevant, der kan handles ift. disse børn, des større er chancerne for at de kan få et godt liv - både som børn og senere i voksentilværelsen. Derfor er der behov for særlig opmærksomhed på rammer og vilkår for indsatserne på området for udsatte børn og unge.

 

I Oxford Research brænder vi for at bidrage udviklingen af dette område. Vi arbejder med processtøtte, analyser, metodeudvikling og evalueringer og har en bred viden på feltet; fx om lovgivningen og de nyeste reformer, om efter- og videreuddannelse på området og om kommunernes organisering af arbejdet med at støtte de børn, unge og familier, der har særlige behov og kan støttes efter Servicelovens kapitel 11.

 

Blandt de projekter vi arbejder med inden for området socialt udsatte børn og unge, løser vi blandt andet opgaver for Social og Integrationsministeriet og Socialstyrelsen, og vi løser opgaver for kommuner og for interesseorganisationer.

 

Som eksempler på opgaver inden for området udsatte børn og unge kan nævnes:

  • For Socialstyrelsen yder Oxford Research Konsulentstøtte i forbindelse med udarbejdelse og afprøvning af redskab til identifikation af kriminalitetstruede børn og unge. Redskabet bygger blandt andet på en rapport om risiko- og beskyttelsesfaktorer for udvikling af kriminalitet fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og bruges i regi af SSP- og SSD-samarbejdet samt af sagsbehandlere ifbm. med underretninger og §50-undersøgelser. Oxford Research yder processtøtte til fem kommuner i forbindelse med afprøvning af redskabet og samler løbende op på erfaringerne med henblik på den endelige beskrivelse af redskabet. Endvidere udarbejder vi et handlekatalog med vidensbaserede indsatser i forhold til risikofaktorer for kriminalitet.

 

 

  • Inden for området har Oxford Research også gennemført en flerårig Evaluering af puljer til netværk og konsulenttjenester for Socialstyrelsen. Formålet med puljen er, at der oprettes støtte-netværk til forældre med børn med psykiske diagnoser og, at der ydes konsulentstøtte til anbringelsessteder med børn og unge med psykisk syge børn og unge.

 

  • Et andet eksempel er Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og ungegennemført for Socialstyrelsen. I evalueringen dokumenteres resultater og erfaringer med forskellige veje til at integrere udsatte børn og unge i det organiserede fritidsliv. Efterfølgende er det bevilliget 77 millioner til en ansøgningspulje, hvor kommunerne har kunnet søge om at udbrede og videreudvikle erfaringerne fra forsøge med fritidspas.

 

  • I 2009 gennemførte Oxford Research for anden gang en Undersøgelse af tidsforløb i sager om underretninger og henvendelser vedr. mistanke om omsorgssvigt af børn og unge. Konkret omhandler undersøgelsen den tid, der går, fra kommunerne modtager en underretning/henvendelse vedr. mistanke om omsorgssvigt af børn og unge, til der tages kontakt til hhv. forældre/værge og fagperson. Undersøgelsen i 2009 omfattede en stikprøve på 63 kommuner, som registrerede datoer for de seneste sager. I forbindelse med indsamlingen af registreringsdata oprettede Oxford Research en særlig hotline, hvor kommunerne kunne henvende sig med spørgsmål. Der indgik 412 individuelle sager i analysen.

 

  • For Københavns Kommune har Oxford Research udarbejdet Dialogbaseret redskab til systematisk tværfaglig gennemgang elever i 4. klasse. Redskabet er målrettet klasselærere og skolesocialrådgivere og med redskabet er det muligt, at lave en tidlig opsporing af børn, der er i risiko for mistrivsel. Der er positive erfaringer med brugen af redskabet i den evaluering, som Københavns Kommune har udarbejdet på baggrund af de første skolers anvendelse af det dialogbaserede redskab.

 

  • I Oxford Research løser vi også en opgave for Børns Vilkår, som er en humanitær organisation, der arbejder for at forbedre børn og unges vilkår og udviklingsmuligheder. Vi gennemfører for Børns Vilkår Evaluering af et forsøgsprojekt med professionelle bisiddere til børn og unge i børnesager. Forsøgsprojektet foregår i et samarbejde mellem Børns Vilkår og fire kommuner. Formålet med forsøgsprojektet er, at afprøve Børns Vilkårs professionelle bisidderkorps i større skala og dermed afprøve potentialet i at skærpe Servicelovens § 48a, så alle børn får ret til en bisidder, der har en børnefaglig baggrund.

 

I Oxford Research arbejder vi således både med metodeudvikling, processtøtte, monitorering og evaluering af indsatser, puljer, uddannelser og nye lovændringer, der berører vilkårene for udsatte børn og unge.

 

Hvis du er interesseret i at drøfte udviklingsprojekter eller evalueringsopgaver inden for området for udsatte børn og unge er du meget velkommen til at kontakte vicedirektør Rikke Lynge Storgaard på rls@oxfordresearch.dk eller telefon 41 28 60 01


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her