Analyse til prioritering af indsatser og virkemidler til udbygning af styrkepositionen inden for ikt i Region MidtjyllandIkt-erhvervene vurderes at have et stort globalt vækstpotentiale, og ikt er ligeledes en drivkraft for innovation og vækst i andre brancher. Det gælder også i Midtjylland. Oxford Research og Hoegenhaven Consult gennemførte i sommeren 2016 en analyse til prioritering af indsatser og virkemidler til udbygning af styrkepositionen inden for ikt i Region Midtjylland. Analysen konkluderer, at en erhvervsfremmeindsats målrettet ikt-området i Region Midtjylland kan være med til at realisere den regionale ikt-klynges vækstpotentiale samt understøtte innovation og vækst generelt i regionen.


Helt overordnet viser analysen, at ikt-sektoren står stærkt i Region Midtjylland med en række klare forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner, og at der synes at være et betydeligt vækstpotentiale forbundet med ikt i Midtjylland. Der er i analysen dog også identificeret en række udfordringer, som har betydning for, i hvilket omfang det vil kunne lykkes at realisere vækstpotentialet. Fx vurderer ledende aktører i regionen, at samspillet mellem aktører i den midtjyske ikt-klynge med fordel kan stimuleres endnu mere, samt at en stærkere identitet omkring ikt-klyngen i Midtjylland og en større synlighed omkring styrkepositionerne inden for ikt i regionen vil kunne styrke ikt-klyngen i Midtjylland yderligere. Det er på denne baggrund vurderingen, at Midtjylland, ved en forstærket indsats indenfor disse områder, vil spille en væsentlig rolle for at sikre regionens ikt-sektor, som driver for vækst og beskæftigelse i regionen.

 

Oxford Research skal i december 2016 præsentere analysens resultater og anbefalinger for Vækstforum.

 

Link til analysen: http://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/digitalisering/analyser/analyse-til-prioritering-af-indsatser-og-virkemidler-til-udbygning-af-styrkepositionen-inden-for-ikt-i-region-midtjylland.pdf

 

Link med info om Region Midtjyllands arbejde med ikt- og digitaliseringsområdet: http://www.rm.dk/regional-udvikling/digitalisering

 

Om analysens genstandsfelt, metode og datakilder:

Analysen, der er gennemført i maj-september 2016, har primært fokus på ikt-erhvervene (OECD's afgrænsning af ikt, 2007), som dækker virksomheder inden for de følgende fire delbrancher:

 

 • It-industri, herunder fremstilling af kommunikationsudstyr, computere etc.
 • It-service, herunder computerprogrammering, databehandling, konsulentbistand vedr. informationsteknologi etc.
 • Telekommunikation, herunder trådløs og fastnetbaseret telekommunikation
 • It-engros, herunder handel med computere, software og elektronisk udstyr

 

Der som en del af denne analyse gennemført 1) 25 kvalitative interviews med virksomheder, eksperter og offentlige aktører, 2) Survey med ikt-virksomheder i Region Midtjylland, 3) Survey med virksomheder inden for fødevarer, energi/klima og industri og 4) Desk research og litteraturstudier.

 

12-10-2016


 • Lærerliv under lup

  Vi har undersøgt hvilke faktorer der har betyning for lærerne

 • Livslang uddannelse

  VEU-ekspertgruppen klar med anbefalinger - Oxford Research har bidraget til under

 • Mobning i kirken

  Præsternes psykiske arbejdsmiljø er forværret, viser ny undersøgelse

 • Sydhavn i udvikling

  Nu rykker bydelen på innvationsdagsordenen

 • Headspace gør gavn

  Det viser ny rapport fra Oxford Research

 • Mental Sundhed

  Evalueringen af satspuljen "Mental Sundhed"

 • Organistkompetencer

  Nutidens kompetencebehov blandt organister

 • Bedre Integration

  Oxford Research evaluerer efteruddannelsen Bedre Integration.

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Maritim vækst

  Mangel på faglærte truer maritim vækst

 • Tidlig Indsats

  Tidlig Indsats - Livslang Effekt

 • Bevægelseskultur

  En ny undersøgelse af folkeskolernes bevægelseskultur

 • Idræt for udsatte

  Idrætstilbud til socialt udsatte mennesker

 • KEEP

  Midtvejsevaluering af KEEP

 • Delebørn

  Oxford Research skal evaluere samtalegrupper for elever.

 • Potentialer ved IKT

  En analyse af erhvervspotentialer forbundet med ikt i Region Midtjylland

 • Ny senioranalytiker

  Velkommen til Johan Olivier Secher

 • Digitale borgere

  Har den fællesoffentlige brugertest gjort digitale selvbetjeningsløsninger bedre?

 • Skilsmissegrupper

  Ny indsats i Ballerup Kommune

 • Integration

  Frivillighed og integration går hånd i hånd

 • Bekæmpelse af vold

  National handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer

 • Når tilsyn anmeldes

  Oxford Research skal evaluere om tilsyn virker, når virksomheden ved AT kommer

 • Team Green

  Oxford Research evaluerer i perioden 2016-2018 projektet Team Green.

 • Radikalisering

  14 initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

 • Bevægelse i skolen

  Evaluering af Sunde Børn Bevæger Skolen for Trygfonden og Dansk Skoleidræt

 • Vejledning

  Bedre vejledningsmetoder til folkeskolen

 • Arbejdskraft

  Hvad gør de dygtigste virksomheder?

 • Bymidter under pres

  Oxford Research har udarbejdet et baselinenotat

 • Storrygerpulje

  Midtvejsevaluering af puljen "Forstærket indsats over for storrygere"

 • Grøn omstilling

  Hvordan klarer kommunerne sig på klima-, energi- og transportområdet?

 • Klimatilpasning

  Monitorering af klimatilpasningstiltag i hovedstadsregionen 2016-2018

 • Matchfixing

  Til kamp mod kriminalitet i sport

 • Offshore

  Er efteruddannelsesmulighederne gode nok?

 • Røde Kors

  Røde Kors' frivillige arbejde hjælper integrationen på vej.

 • Collective Impact

  Sociale relationer og det byggede miljø

 • Det er svært!

  Vanens magt er stor.

 • Bymidter under pres

  Dataindsamlingen er i fuld gang

 • Ny efteruddannelse

  Oxford Research evaluerer frem mod 2018 en efteruddannelse om integration.

 • Bymidter under pres

  Oxford Research evaluerer forsøg med nye metoder til byfornyelse

 • Ligestilling

  Ny rapport om internationale erfaringer med køn og ligestilling i forskning

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Kreative erhverv

  En analyse af erhvervspotentialer i de kreative erhverv i Region Midtjylland

 • Mere fred i naturen

  Gode erfaringer med forsøg på reducering af konflikter i naturen til inspiration

 • Parcelhuse

  Fremtidens parcelhuskvarterer - forudsætninger, krav og behov

 • Arbejdsmiljø

  Etablering af arbejdsmiljørådgivningsenhed for folkekirken

 • Sygefravær

  Undesøgelse af inddragelse af sygefravær i APV

 • En attraktiv vare

  Opfølgende undersøgelse af kommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Ligestilling

  Manglende kønsbalance i forskning kan spænde ben for Danmarks ambitioner

 • Radikalisering

  Ny midtvejsevaluering af indsats mod radikalisering og ekstremisme hos unge

 • Folkeskoler

  Fordele og ulemper ved en todelt skolestruktur

 • Integration

  DBU inviterer Oxford Research til debat om Fodbold og Integration

 • ”Modelprogram”

  Støtte til velfærdsbyggeri

 • KEEP

  Oxford Research evaluerer KEEP, som er et program målrettet plejefamilier

 • Tidlig Indsats

  Oxford Research evaluerer Forebyggelsespakken "Tidlig Indsats - Livslang Effekt"

 • Evaluering

  Kultursatsning i Kina 2014/15

 • Integration

  i netværket under civilsamfundet bygger bro

 • Anti-mobbestrategi

  Oxford Research skal evaluere udviklingsprojektet Dropmob

 • Ligestilling

  Oxford Research udvalgt som national korrespondent for EIGE

 • Kriminalforsorgen

  Arbejdsmiljøproblemer i Kriminalforsorgen.

 • Skolestruktur

  Ny analyse om lærings- og undervisningsmiljø

 • Flexboligordning

  Landdistriktskommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Integrationsindsats

  Civilsamfundet bygger bro i ny strategi

 • Innovation

  Oxford Research evaluerer de danske innovationscentre

Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her